UKM: University Knowledge Management

เครือข่ายจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย (UKM : University Knowledge Management) เริ่มก่อตั้งเมื่อ วันที่ 24 ธันวาคม 2547 จนปัจจุบันเครือข่ายได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเป็นครั้งที่ 5 ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยมีจุดมุ่งหมายร่วมกันเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการความรู้ในพันธกิจสำคัญของสถาบันอุดมศึกษา ผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ ประสบการณ์และการดำเนินการ ระหว่างสมาชิกและเรียนรู้จากองค์กรภายนอกที่มีความโดดเด่นตามหัวข้อ ซึ่งให้สมาชิกเครือข่ายหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพในการจัดสัมมนาแต่ละครั้งภายใต้แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย (UKM) พ.ศ.2564-2567

โดยการจัดเสวนาฯ ครั้งที่ 39 มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพภายใต้หัวข้อ “University Rankings กับการพัฒนามหาวิทยาลัย” ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการแสดงให้เห็นมุมมองของคุณภาพการศึกษาเทียบเคียงระดับสากล และเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคมและนักศึกษาที่กำลังจะก้าวสู่การเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา เพื่อประกอบอาชีพต่าง ๆ ต่อไป มหาวิทยาลัยมหิดลในฐานะเจ้าภาพ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การเสวนาฯ ในครั้งนี้ จะเกิดประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสมาชิกเครือข่ายสู่ระดับสากลต่อไป

รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ  ประธานธุรารักษ์
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยมหิดล

 
วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 9:00-16:00 น.
กล่าวรายงานวัตถุประสงค์
รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
การบรรยาย “University Rankings กับการเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก (WCU)”
ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
พัก
การบรรยาย “University Rankings: How important are they?”
รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ
รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล
พักกลางวัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “University Rankings กับการพัฒนามหาวิทยาลัย”

UI Green University

รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต

รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล

The University Impact Rankings
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ธรา ธรรมโรจน์

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น


University Ranking
รองศาสตราจารย์ ดร.อรรถกร ทองทา

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร

รองศาสตราจารย์ นพ.สุนทร วงษ์ศิริ
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ใกล้รุ่ง สามารถ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทร์นรินทร์ ศุภกร
รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


ดำเนินรายการโดย
อาจารย์ ดร.ระพี บุญเปลื้อง

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
กล่าวปิดงาน
รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
พิธีกรดำเนินรายการตลอดกิจกรรม
คุณสุพรรณรัช ภูริวัฒนกุล

หัวหน้างานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

  1. เมื่อท่านบันทึกข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมกับเราแล้ว ระบบจะจัดส่งข้อมูลการยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม ไปยัง Email ที่ท่านได้บันทึกไว้โดยอัตโนมัติ

         
ลำดับ
เวลา
ชื่อ-สกุล
ส่วนงาน / สังกัด
 
         

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อเราได้ที่

สอบถาม ขอความช่วยเหลือ ผ่าน Line @ Official
http://nav.cx/emITFlD คลิกเลย
----------------------------------------------------------------

นายปิยะณัฐ พรมสาร นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
น.ส.สุภาภรณ์ ทิมสำราญ นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ
email address: mahidolqd@mahidol.edu
ระหว่างเวลา 9.00 - 16.00 น. ในวันทำการ
หรือที่ Facebook Fanpage: facebook.com/MahidolQD/
----------------------------------------------------------------
กองพัฒนาคุณภาพ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี ศาลายา
มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทร 0 2849 6062 - 4, 0 2849 6065 โทรสาร 0 2849 6061
Website: https://op.mahidol.ac.th/qd/
----------------------------------------------------------------