Accountable QA: Commitment to Success

สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยได้มีการขับเคลื่อนด้านการประกันคุณภาพการศึกษามาอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัยมีกลไกการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษาที่แตกต่างกัน โดยมีเป้าหมายที่สำคัญ คือ จัดการศึกษาเพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษามีคุณลักษณะของคนไทยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศไทย มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงเห็นควรจัดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1 Thailand Quality Education Forum 2019 “Accountable QA: Commitment to Success” เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับชาติสำหรับ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณะวิชา และหลักสูตร รวมทั้งบุคลากรด้านการประกันคุณภาพและพัฒนาคุณภาพในสถาบันอุดมศึกษาไทย เพื่อมาร่วมกันเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริหารระบบคุณภาพเพื่อขับเคลื่อนองค์การสู่วิสัยทัศน์และความเป็นเลิศในบริบทต่างๆ และสร้างเครือข่ายของนักประกันคุณภาพและนักพัฒนาคุณภาพต่อไป อีกประการหนึ่งเพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลอง 50 ปี แห่งวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 2 มีนาคม 2562 นี้

มหาวิทยาลัยมหิดลและเจ้าภาพร่วมจัดประชุมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาเครือข่ายสนับสนุนให้เกิดการใช้ระบบคุณภาพในการยกระดับมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้แก่สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยต่อไป

รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประธานคณะกรรมการจัดการประชุม


ร่างกำหนดการประชุม

เวลา

กิจกรรม

ห้องบรรยาย

พิธีเปิด การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1

 

09:00 - 09:15

กล่าวรายงาน

ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ
รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม
ดร.สุภัทร จำปาทอง
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
กล่าวเปิดการประชุม

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 

09:15 - 10:15

การบรรยายพิเศษ เรื่อง ฝ่าวิกฤตอุดมศึกษาไทยด้วย “คุณภาพ”

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 

10.15 - 10.45

อาหารว่าง

 

10:45 - 12:15

Dean’s Talk
การใช้ระบบคุณภาพขับเคลื่อนองค์การสู่ความเป็นเลิศ

ผู้ร่วมเสวนา:

ศาสตราจารย์ ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา จันทร์แย้ม
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ดำเนินการเสวนา:
คุณศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง
รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
 

12.15 - 13.15

อาหารกลางวัน

 

13:15 - 14:15

Poster Share & Learn Session

 

14.15 - 14.30

อาหารว่าง

 

14:30 – 16:30

3 Parallel Sessions

 

 
       
ห้อง A B C
Chairperson:
รองศาสตราจารย์ ดร.
ลำปาง แม่นมาตย์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.
กรัณฑ์รัตน์ สุนทรพันธ์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Co-chairperson:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
วรวรรณ วาณิชย์เจริญชัย

มหาวิทยาลัยมหิดล
อาจารย์ ดร.
เลิศยศ ตรีรัตนไพบูลย์

มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กภ.
วรินทร์ กฤตยาเกียรณ

มหาวิทยาลัยมหิดล
14:30 – 15:00 Invited Speaker 1
ประสบการณ์การใช้เกณฑ์ EdPEx ระดับมหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ภญ.
อุษณีย์ คำประกอบ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพองค์กร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Invited Speaker 3
ประสบการณ์การใช้ AUN-QA ในการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.
กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
Invited Speaker 5
Strength & OFI อุดมศึกษาไทย: มุมมองจากผู้ประเมิน 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ

ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้ตรวจประเมิน โครงการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (EdPEx200), สกอ.
15:00 – 15:30 Invited Speaker 2
ประสบการณ์การใช้ AUN-QA สู่การปฏิบัติ: NIDA

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ดาวิษา ศรีธัญรัตน์

ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านการพัฒนาคุณภาพ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
Invited Speaker 4
ประสบการณ์การใช้ AUN-QA ในการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
สตรีรัตน์ ธาดากานต์

รองผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลฝ่ายการศึกษาพยาบาลศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
Invited Speaker 6
Strength & OFI อุดมศึกษาไทย: มุมมองจากผู้ประเมิน 2

คุณ
วรวุฒิ แจ้งศุภนิมิต

ผู้ตรวจประเมิน โครงการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (EdPEx200), สกอ.
15:30 – 15:50 A1
Oral Presentation
B1
Oral Presentation
C1
Oral Presentation
15:50 – 16:10 A2
Oral Presentation
B2
Oral Presentation
C2
Oral Presentation
16:10 – 16:30 A3
Oral Presentation
B3
Oral Presentation
C3
Oral Presentation

17:30 – 19:30

งานเลี้ยงรับรองสำหรับผู้เข้าประชุม (Cocktail)  

Conference Topics

IMPORTANT DATES !
Second announcement 15 ตุลาคม 2561
เปิดรับผลงาน 1 พฤศจิกายน 2561
วันสุดท้ายของการรับผลงาน 15 ธันวาคม 2561
ประกาศผลการพิจารณาผลงาน 25 ธันวาคม 2561
การลงทะเบียนล่วงหน้า
Early bird registration
1 พฤศจิกายน 2561 -
26 ธันวาคม 2561
การลงทะเบียน
Regular registration
27 ธันวาคม 2561 -
20 มกราคม 2562
วันจัดกิจกรรม 28 - 29 มกราคม 2562
 • How can QA be a driver of University success?
 • Educational Philosophy for 21st Century
 • Outcome based Education
 • EdPEx
 • Knowledge Management for Education
 • Best Practice in QA/QD Sharing
 • Other topics related to Quality Assurance

เรียนรู้ร่วมกับเรา

 • ฝ่าวิกฤตอุดมศึกษาไทยด้วย “คุณภาพ”
  นโยบายการอุดมศึกษาของประเทศ การใช้การพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษาในการแก้ปัญหาและสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

 • Dean’s Talk: การใช้ระบบคุณภาพขับเคลื่อนองค์การสู่ความเป็นเลิศ
  ประสบการณ์ของผู้บริหารสูงสุดระดับคณะในการใช้ระบบคุณภาพเพื่อขับเคลื่อนองค์การสู่ความเป็นเลิศในมุมมองต่างๆกันจากคณะวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (EdPEx) ศิลปศาสตร์ (EdPEx) และวิศวกรรมศาสตร์ (ABET)

 • ประสบการณ์การใช้เกณฑ์ EdPEx ระดับมหาวิทยาลัย
  ประสบการณ์ของผู้บริหารระบบคุณภาพของมหาวิทยาลัยในการนำระบบ EdPEx สู่การปฏิบัติในระดับสถาบัน

 • ประสบการณ์การใช้ AUN-QA ในการพัฒนาหลักสูตร
  ประสบการณ์ของผู้บริหารหลักสูตรในการนำเกณฑ์ AUN-QA มาใช้พัฒนาหลักสูตรในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
 • Strength & OFI อุดมศึกษาไทย: มุมมองจากผู้ประเมิน
  ประสบการณ์ของผู้ตรวจประเมินจากโครงการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (EdPEx200) ของ สกอ. จุดแข็งและโอกาสพัฒนา รวมถึงแนวทางการพัฒนาอุดมศึกษาไทย

 • Academic Leadership in a disruptive world
  แนวคิดของการนำองค์การสำหรับสถาบันอุดมศึกษา ในภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉมในปัจจุบัน มุมมองการบริหารสถาบันการศึกษาในยุคปัจจุบัน

 • Strategy Formation and Execution for Organizational Change
  แนวคิดของการวางแผนยุทธศาสตร์สำหรับสถาบันอุดมศึกษา ตั้งแต่การวางแผนและการนำแผนสู่การปฏิบัติ เพื่อจัดการกับความท้าทายต่างๆในยุคปัจจุบัน รวมถึงการนำยุทธศาสตร์มาใช้ในการเปลี่ยนแปลงภายในองค์การ

 • การเชื่อมโยงเกณฑ์ระดับหลักสูตรสู่ระดับสถาบันเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
  การเชื่อมโยงเกณฑ์ระดับหลักสูตร สู่ระดับสถาบัน และตัวอย่างการนำสู่การปฏิบัติ โดยแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้บริหารระบบคุณภาพจาก 3 มหาวิทยาลัยคือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ส่งผลงาน ร่วมนำเสนอกิจกรรมกับเรา

ขอบข่ายผลงานที่สามารถส่งเข้าร่วมกิจกรรมกับเราได้

 • ผลงานนําเสนอในรูปแบบงานวิจัย งานวิชาการ การจัดการความรู้และแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในด้านการประกันคุณภาพการศึกษา การพัฒนาคุณภาพองค์กร Outcome based Education, EdPEx, AUN-QA, Educational Philosophy for 21st Century และหัวข้ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 • การนําเสนอผลงานมี 2 รูปแบบคือ
  • Oral Presentation (แบบบรรยาย) 20 นาที (นําเสนอ 15 นาที ซักถาม 5 นาที)
  • Poster Presentation (แบบนำเสนอโปสเตอร์) ขนาด กว้าง 80 เซนติเมตร สูง 120 เซนติเมตร
 • บทคัดย่อของผลงานที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการและนําเสนอ ในวันงาน จะถูกรวบรวมและจัดพิมพ์ในหนังสือรวบรวมบทคัดย่อของงานประชุม

ท่านสามารถลงทะเบียน และจัดส่งผลงานได้โดยลงทะเบียนบนระบบส่งผลงานด้านล่างนี้ และการจัดส่งผลงานดังกล่าว มีข้อกำหนดคือ

 • ผู้เข้าร่วมประชุม 1 ท่าน สามารถเป็นผู้นำเสนอได้ไม่เกิน 2 ผลงาน
 • ไม่คัดลอก-เลียนแบบผลงานอื่น/ผู้อื่น การละเมิดลิขสิทธิ์-ผิดกฎหมาย-ผิดจริยธรรมถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งผลงานโดยตรง
 • เมื่อท่านลงทะเบียนและส่งผลงานบนเว็บไซต์แล้ว ท่านไม่สามารถแก้ไขข้อมูลหลังจากส่งผลงานได้
 • ให้ถือว่าท่านยอมรับในข้อกำหนดในการจัดส่งผลงานโดยสมบูรณ์แล้ว เมื่อท่านลงทะเบียนกับเรา
 • จัดทำบทคัดย่อ (Abstract) ลงบนแบบฟอร์มที่กำหนด และแนบผลงานบนระบบส่งผลงานนี้
 • บทคัดย่อ (Abstract) ต้องมีความยาวไม่เกิน 200 คำ (สำหรับภาษาไทย) และ ความยาวไม่เกิน 350 คำ (สำหรับภาษาอังกฤษ) หากผลงานเกินข้อกำหนดดังกล่าว จะไม่ได้รับการพิจารณาแต่อย่างใด
 • การตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาผลงาน ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ประกาศผลการพิจารณาในวันที่ 25 ธันวาคม 2561
 • เมื่อผลงานของท่านได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมแล้ว ท่านจะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายในวันที่ 26 ธันวาคม 2561 มิฉะนั้นจะถือว่าการลงทะเบียนส่งผลงานของท่าน ไม่สมบูรณ์แต่อย่างใด

 

 

CODE
ชื่อผลงาน
ผู้ส่งผลงาน
หน่วยงาน
สถานะ
         

ข้อมูลสำหรับการเข้าร่วมประชุม และการเดินทาง

โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ (รางน้ำ)

Thailand Quality Education Forum 2019 จัดการประชุมตลอดกิจกรรม ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ (รางน้ำ)

Website: https://www.pullmanbangkokkingpower.com/th/
Google Map: https://goo.gl/maps/v33qdmCUTpN2

ที่อยู่: 8/2 ซอยรางน้ำ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 0 2680 9999 โทรสาร: 0 2680 9998
พิกัด GPS: 13.75893 100.53743400000008


สภาพอากาศในกรุงเทพมหานคร

Bangkok, Thailand

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมกับเรา

ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมประชุม*
   
Early-bird
ลงทะเบียนล่วงหน้า
Regular
ลงทะเบียนปรกติ
ก่อนวันที่ 26 ธันวาคม 2561 หลังวันที่ 26 ธันวาคม 2561
4,000 บาท 5,000 บาท

* ครอบคลุมการประชุม 2 วัน อาหาร อาหารว่าง เอกสารและหนังสือบทคัดย่อของผลงานในการประชุม

โปรดสนใจ

 • ผู้สนใจเข้าร่วมประชุม ต้องมีบัญชี Google (Gmail account) เพื่อใช้ในการลงทะเบียน และแจ้งการชำระเงิน
 • ท่านจะได้รับใบแจ้งการชำระเงิน (Invoice Slip) กลับไปยัง Email ที่ได้ลงทะเบียนไว้ ภายใน 72 ชั่วโมง (ในวันทำการ)
 • โปรดชำระเงิน / โอนเงินค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ภายใน 72 ชั่วโมงนับตั้งแต่ท่านได้รับใบแจ้งการชำระเงิน (Invoice Slip) หากชำระเงินล่าช้า การลงทะเบียนอาจถูกปฏิเสธ
 • การชำระเงินค่าธรรมเนียมดังกล่าว เราถือวันประทับตราของธนาคาร หรือเวลาในการโอนเงินที่ท่านได้แจ้งบนระบบเป็นสำคัญ
 • เมื่อชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ต้องแจ้งการชำระเงินพร้อมแนบหลักฐานบน ระบบแจ้งการชำระค่าธรรมเนียม
 • การลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว สามารถเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง

  หนังสือขออนุมัติจัดโครงการ/เข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาการคืนค่าลงทะเบียนสำหรับผู้ยกเลิกการเข้าร่วมประชุม

หากท่านได้ลงทะเบียน/ชำระค่าธรรมเนียมการประชุม และมีความประสงค์ยกเลิกการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ท่านต้องส่ง Email กลับมาหาเราเพื่อแจ้งความประสงค์ดังกล่าวที่ tqed2019@mahidol.edu ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2561 และท่านจะได้รับค่าธรรมเนียมดังกล่าวคืนตามที่ท่านชำระ

 


Regis. ID
Timestamp
ชื่อ - นามสกุล
หน่วยงาน
สถานะ
         

ติดต่อเราได้ที่

Thailand Quality Education Forum 2019

สำนักงานการจัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1
กองพัฒนาคุณภาพ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี ศาลายา
มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

โทร 0 2849 6062 - 4, 0 2849 6065 โทรสาร 0 2849 6061
Website: https://op.mahidol.ac.th/qd/
E-mail: tqed2019@mahidol.edu
Facebook: facebook.com/MahidolQD

คณะกรรมการจัดงาน

ที่ปรึกษา

ศาสตราจารย์ นพ.
บรรจง มไหสวริยะ

รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์ ดร.
นันทนา คชเสนี

Acting Chairperson of AUN-QA Council,
ASEAN University Network

ดร.
สุภัทร จำปาทอง

เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

     

ประธานกรรมการ

   

รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.
สมภพ ประธานธุรารักษ์

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
มหาวิทยาลัยมหิดล

     

กรรมการ

   

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.
สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้แทน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้แทน

     

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้แทน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผู้แทน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้แทน

     

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้แทน

รองศาสตราจารย์
ชวลิต วงษ์เอก

AUN-QA Council AUN-QA Expert and Assessor

รองศาสตราจารย์ พญ.
ปรียานุช แย้มวงษ์

อดีตรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
มหาวิทยาลัยมหิดล

     

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กภ.
วรินทร์ กฤตยาเกียรณ

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
วรวรรณ วาณิชย์เจริญชัย

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
สตรีรัตน์ ธาดากานต์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

     

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
อรลัชชา ศิวรักษ์

รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร
มหาวิทยาลัยมหิดล

อาจารย์ ดร.
ชนกพร พัวพัฒนกุล

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อาจารย์ ดร.
เลิศยศ ตรีรัตนไพบูลย์

คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยมหิดล

     

อาจารย์ ดร.
วีรเดช พันธ์วิศวาส

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร.
ศุจิกา ศรีนันทกุล

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

คุณ
อนุช จิระวันชัยกุล

ผู้อำนวยการกองคลัง
มหาวิทยาลัยมหิดล

     

กรรมการและเลขานุการ

   

คุณ
ศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง

รักษาการผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
มหาวิทยาลัยมหิดล

คุณ
หฤทัย เที่ยงธรรม

ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ
มหาวิทยาลัยมหิดล