Mahidol culture : M-A-H-I-D-O-L

ปัจจัยแห่งความสำเร็จของมหาวิทยาลัยมหิดลที่สำคัญประการหนึ่งคือ บุคลากร ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลได้ให้ความสำคัญกับบุคลากรและการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องตลอดมา ดังจะเห็นได้จากมีการนำเครื่องมือและกระบวนการต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ขับเคลื่อนด้านการพัฒนาคุณภาพบุคลากร ให้เหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัย ให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก การจัดงานมหกรรมคุณภาพนับเป็นเครื่องมือและกระบวนการหนึ่งที่ใช้เป็นพื้นที่ในแสดงการพัฒนางานจากบุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 เป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพงานไปพร้อมๆกับการพัฒนาบุคลากร โดยในปี 2564 นี้ งานมหกรรมคุณภาพจัดภายใต้หัวข้อ"Mahidol culture : M-A-H-I-D-O-L”

มหาวิทยาลัยมหิดลหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานมหกรรมคุณภาพ จะเป็นพื้นที่ที่ทำให้เกิดความคิดริเริ่มพัฒนาด้านต่างๆ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี อีกทั้งเป็นพื้นที่แห่งความภาคภูมิใจสำหรับผู้ได้รับรางวัลและผู้นำเสนอผลงาน และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าร่วมงานทุกท่านเพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ พัฒนาตน พัฒนางานนำไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องให้กับมหาวิทยาลัยต่อไป

รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ  ประธานธุรารักษ์
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประธานคณะกรรมการจัดงาน

 
วันมหกรรม วันอังคารที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช 2564
ถ่ายทอดสด ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และบนระบบออนไลน์ Cisco Webex Events

กำหนดการอาจมีการแก้ไข

พิธีเปิดมหกรรมคุณภาพและ
มอบรางวัล Team Good Practice Award
Innovative Teaching Award
Public Policy Advocacy Award


โดย
ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
Poster Round Session บน Mahidol University Digital KM Masterclass
การบรรยายพิเศษ “Mahidol Culture”
โดย

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ. ปิยะสกล สกลสัตยาทร
นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล

รับประทานอาหารกลางวัน

การบรรยายกลุ่มผลงาน Team Good Practice Award/ Innovative Teaching Award/ Public Policy Advocacy Award/ Oral presentation/ Storytelling

 

Team Good
Practice Award
Public Policy Advocacy Award
Time

13.00-
13.20

T01-01 RA
Palliative Care ไม้ผลัดสุดท้าย…สู่เส้นชัยที่งดงาม)

A01-01 SI
การพัฒนาการจัดทำและจัดเก็บใบเสร็จรับเงินรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt)

13.20-
13.40

T01-02 NS
พัฒนารูปแบบการจัดเก็บข้อมูล KPI Online ตามเกณฑ์ต่างๆ ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (NSMU KPI Online)

A01-02 RA
การบริหารยาเคมีบำบัดที่บ้านจากรามาธิบดี สู่นโยบายบริการสาธารณสุขไทย

13.40-
14.00

T01-03 TM
Nurturing Research Culture Towards the World Class Tropical Medicine Research Institute

A01-03 IH
จากชุมชน สู่นโยบาย

Innovative Teaching Award

14.00-
14.20

N01-01 AM
Integration and Inclusion for Innovation by Design Thinking : นวัตกรรมบูรณาการเรียนร่วมด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ: กรณีศึกษาการพัฒนาผู้สอน-ผู้เรียน ของวิทยาเขตอำนาจเจริญ (2/63) ผ่านการบูรณาการสหสาขาวิชา(นวัตกรรม-เกษตร-สุขภาพ

Story
telling
Oral
presentation
Time
13.00-
13.15

S01-01 RS
ความตาบอดไม่ใช่จุดจบของชีวิต แต่เป็นจุดเริ่มต้นที่สร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้คนพิการ

R01-01 RA
ระบบการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการขออนุมัติค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ

R02-01 RA
กางเกงดูแลแผล :ง่าย ปลอดภัย ได้ใจทั้งคนไข้และทีมดูแล

13.15-
13.30

S01-02 KA
ห้องปลดปล่อยแห่งความภูมิใจ

R01-02 SI
การพัฒนากระบวนการติดตามพอร์ตลงทุน วิเคราะห์และรายงานผลลงทุนเชิงลึก

R02-02 RA
เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วย/ผู้บริจาคที่มาเก็บเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด (Stem cell Collection) ระยะ 2

13.30-
13.45

S01-03 SI
POCT ร่วมใจเพื่อผู้ป่วยของพวกเรา

R01-03 SI
การบริหารต้นทุนด้วยเทคนิค Plan Actual service variance โดยใช้โปรแกรม Tableau

R02-03 DT
ระบบ GPS เพื่อควบคุมความเร็ว

13.45-
14.00

S01-04 RA
หัวใจดวงใหม่ในวันพ่อ

R01-04 ICT
MUICT Media สู่ยุค The Next Normal

R02-04 OPHR
สวัสดิการยืดหยุ่นด้านสุขภาพ (Flexible Benefit)

14.00-
14.15

S01-05 NA
เพลงรำชี้บท ป้องกันโควิด

R03-01 NS
การศึกษาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดทางการพยาบาลในประเทศไทย

R04-01 SI
การอัปเดตคิวฉายรังสีของโรงพยาบาลมะเร็งทั่วประเทศเพื่อการส่งต่อด้วย Google Sheets

14.15-
14.30

S01-06 SI
บริการความรู้ เคียงข้างนักสู้โควิด

R03-02 MT
ทวนสอบ MT_PLOs ออนไลน์ ฝ่าความท้าทายวิกฤต COVID-19

R04-02 SI
Splint with strap

14.30-
14.45
 

R03-03 SI
แบบจำลองฝึกฝนการใส่ท่อระบายน้ำทารกในครรภ์

R04-03 RA
การพัฒนาอุปกรณ์ยึดสายชนิดปรับขนาดได้ (Universal Line Locker)

14.45-
15.00
 

R03-04 NS
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า ระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

R04-01 RA
Tube container : Change for the better

การบรรยาย “Organizational Culture : หัวใจความสำเร็จขององค์กร”
โดย

คุณอภิรัตน์ หวานชะเอม

Chief Digital Officer : SCG Cement Building Materials Co.,Ltd.
ประกาศผลการพิจารณาผลงาน & มอบรางวัล
โดย
ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
   

MQF2021 Abstract bookการนำเสนอในวันมหกรรม

Key Dates !
ปิดลงทะเบียนเข้าร่วม 20 พ.ย. 64
นำเสนอผลงาน 30 พ.ย. 64

ข้อพึงระวัง

 1. ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อยืนยันการนำเสนอผลงานภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2564
 2. ผลงานของท่านจะถูกเผยแพร่บน "หนังสือรวบรวมผลงาน" และโปสเตอร์ของท่านจะถูกนำเสนอบน "Mahidol University Digital KM Masterclass" ในวันมหกรรม
 3. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด


การจัดทำเอกสารและสื่อนำเสนอ

T
Oral Presentation
I
Poster Presentation
P Story Telling
โปรดสนใจ
 1. ระยะเวลาในการนำเสนอผลงาน 10 นาที และช่วงตอบคำถาม 5 นาที
 2. ไม่จำกัดเทคนิค กระบวนการ หรือโปรแกรมที่ใช้ในการนำเสนอ หากนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint แนะนำอัตราส่วนที่แสดงผลได้ดีอยู่ที่ 16:9
 3. นำไฟล์นำเสนอผลงาน มาบันทึกลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้จัดกิจกรรมในเวลา 7.00 น. ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563
 4. จัดพิมพ์ผลงานที่นำเสนอ (Handout) จำนวน 10 ชุด (ขนาด 4 Slide / 1 แผ่น) เพื่อมอบให้คณะกรรมการฯ ในวันมหกรรม
 5. ผู้จัดกิจกรรม อำนวยความสะดวกเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ในการนำเสนอ และขอสงวนสิทธิ์ไม่เชื่อมต่ออุปกรณ์ใด ๆ นอกเหนือที่ผู้จัดเตรียมไว้
 6. เพื่อป้องกันปัญหาการเกิดปัญหากับฟ้อนต์ MS.ppt ผู้ส่งผลงานควร Embed font ให้แล้วเสร็จก่อนส่งผลงาน
  ดูวิธีการ Embed font ได้ที่นี่
โปรดสนใจ
 1. จัดทำผลงานในรูปแบบ Poster ขนาด 80 x 200 ซม. (ไม่จำกัดรูปแบบ-องค์ประกอบในการนำเสนอ)
 2. เมื่อจัดทำเสร็จแล้ว ขอให้บันทึกและจัดส่งไฟล์ ในรูปแบบ .jpg และ .pdf บนระบบจัดส่งผลงาน
  ในวันที่ 1- 10 พฤศจิกายน 2563
 3. ผู้จัดกิจกรรมให้บริการจัดพิมพ์ Poster หรือการแสดงผลในรูปแบบอื่น ๆ โดยที่เจ้าของผลงานไม่ต้องจัดพิมพ์ ไม่เสียค่าใช้จ่ายและนำมาติดตั้งเองแต่ประการใด

ตัวอย่างการจัดทำ Poster
(ไม่บังคับแต่ประการใด)
 1. Poster Template (MS.PowerPoint)
 2. Poster Template (AI)
 3. MQF2020_Logo (JPG)
 4. MQF2020_Logo (PNG)

โปรดสนใจ
 1. ระยะเวลาในการนำเสนอผลงาน 10 นาที และช่วงตอบคำถาม 5 นาที
 2. ไม่จำกัดเทคนิค กระบวนการ หรือโปรแกรมที่ใช้ในการนำเสนอ หากนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint แนะนำอัตราส่วนที่แสดงผลได้ดีอยู่ที่ 16:9
 3. เมื่อจัดทำเสร็จแล้ว ขอให้บันทึกและจัดส่งไฟล์ ในรูปแบบ .ppt หรือ .pptx บนระบบจัดส่งผลงาน
  ในวันที่ 1- 10 พฤศจิกายน 2563
 4. ผู้จัดกิจกรรม อำนวยความสะดวกเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ในการนำเสนอ และขอสงวนสิทธิ์ไม่เชื่อมต่ออุปกรณ์ใด ๆ นอกเหนือที่ผู้จัดเตรียมไว้
 5. เพื่อป้องกันปัญหาการเกิดปัญหากับฟ้อนต์ MS.ppt ผู้ส่งผลงานควร Embed font ให้แล้วเสร็จก่อนส่งผลงาน
  ดูวิธีการ Embed font ได้ที่นี่

แบบฟอร์มการนำเสนอผลงาน

กลุ่มผลงาน
ที่ต้องได้รับคำยินยอมจากส่วนงานต้นสังกัด
กลุ่มผลงาน
ที่บุคลากรสามารถจัดส่งได้ด้วยตนเอง
T Team Good Practice Award
IInnovative Teaching Award P Poster & Oral Presentation
แบบฟอร์ม
 1. T: แบบฟอร์มการนำเสนอผลงาน
 2. T: แบบฟอร์มยินยอมให้เผยแพร่ผลงาน

โปสเตอร์

ตัวอย่างการจัดทำ ไม่บังคับแต่ประการใด กำหนดเฉพาะขนาด 80 x 200 cm. เท่านั้น
 1. Poster Template (MS.PowerPoint)
 2. Poster Template (.ai)
 3. MQF2021_Logo (.jpg)
 4. MQF2021_Logo (.png)


T

Public Policy Advocacy Award

แบบฟอร์ม
 1. P: แบบฟอร์มการนำเสนอผลงาน
 2. P: แบบฟอร์มยินยอมให้เผยแพร่ผลงาน

โปสเตอร์

ตัวอย่างการจัดทำ ไม่บังคับแต่ประการใด กำหนดเฉพาะขนาด 80 x 200 cm. เท่านั้น
 1. Poster Template (MS.PowerPoint)
 2. Poster Template (.ai)
 3. MQF2021_Logo (.jpg)
 4. MQF2021_Logo (.png)

แบบฟอร์ม
 1. I: แบบฟอร์มการนำเสนอผลงาน
 2. I: แบบฟอร์มยินยอมให้เผยแพร่ผลงาน

โปสเตอร์
ตัวอย่างการจัดทำ ไม่บังคับแต่ประการใด กำหนดเฉพาะขนาด 80 x 200 cm. เท่านั้น
 1. Poster Template (MS.PowerPoint)
 2. Poster Template (.ai)
 3. MQF2021_Logo (.jpg)
 4. MQF2021_Logo (.png)
แบบฟอร์ม
 1. P: แบบฟอร์มการนำเสนอผลงาน
 2. P: แบบฟอร์มยินยอมให้เผยแพร่ผลงาน

โปสเตอร์

ตัวอย่างการจัดทำ ไม่บังคับแต่ประการใด กำหนดเฉพาะขนาด 80 x 200 cm. เท่านั้น
 1. Poster Template (MS.PowerPoint)
 2. Poster Template (.ai)
 3. MQF2021_Logo (.jpg)
 4. MQF2021_Logo (.png)

S
Storytelling
แบบฟอร์ม : รูปแบบเล่าผ่านบทความ
 1. S: แบบฟอร์มการนำเสนอผลงาน
 2. S: แบบฟอร์มยินยอมให้เผยแพร่ผลงาน


แบบฟอร์ม : รูปแบบเล่าผ่าน Clip สั้น

 1. ความยาวไม่เกิน 7 นาที (.mp4)
 2. S: แบบฟอร์มยินยอมให้เผยแพร่ผลงาน

เอกสารที่ต้องจัดส่งบนระบบ
ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB ในทุกประเภทเอกสาร/รายการ (ยกเว้นกลุ่มผลงาน Storytelling : เล่าผ่านคลิปสั้น ขนาดไม่เกิน 100 MB)

กลุ่มผลงาน
ที่ต้องได้รับคำยินยอมจากส่วนงานต้นสังกัด
กลุ่มผลงาน
ที่บุคลากรสามารถจัดส่งได้ด้วยตนเอง
T Team Good Practice Award
IInnovative Teaching Award P Poster & Oral Presentation
ต้องมีหนังสือนำส่งจากส่วนงาน และ
หนังสือยินยอมให้เผยแพร่ผลงาน แนบพร้อมกับลงทะเบียนส่งผลงาน

โปรดติดต่องานพัฒนาคุณภาพ ของส่วนงานของท่าน

 1. แบบฟอร์มการนำเสนอผลงาน (.doc/ .docx)
 2. แบบฟอร์มการนำเสนอผลงาน (.pdf)
 3. แบบฟอร์มยินยอมให้เผยแพร่ผลงาน (.pdf)
 4. หนังสือนำส่งจากส่วนงาน (.pdf)
 5. โปสเตอร์นำเสนอ ขนาด 80x200 cm. (.jpeg/ .jpg)
 6. โปสเตอร์นำเสนอ ขนาด 80x200 cm. (.pdf)

   


T

Public Policy Advocacy Award

ต้องมีหนังสือนำส่งจากส่วนงาน และ
หนังสือยินยอมให้เผยแพร่ผลงาน แนบพร้อมกับลงทะเบียนส่งผลงาน

โปรดติดต่องานพัฒนาคุณภาพ ของส่วนงานของท่าน

 1. แบบฟอร์มการนำเสนอผลงาน (.doc/ .docx)
 2. แบบฟอร์มการนำเสนอผลงาน (.pdf)
 3. แบบฟอร์มยินยอมให้เผยแพร่ผลงาน (.pdf)
 4. หนังสือนำส่งจากส่วนงาน (.pdf)
 5. โปสเตอร์นำเสนอ ขนาด 80x200 cm. (.jpeg/ .jpg)
 6. โปสเตอร์นำเสนอ ขนาด 80x200 cm. (.pdf)

   


ต้องมีหนังสือนำส่งจากส่วนงาน และ
หนังสือยินยอมให้เผยแพร่ผลงาน แนบพร้อมกับลงทะเบียนส่งผลงาน

โปรดติดต่องานพัฒนาคุณภาพ ของส่วนงานของท่าน

 1. แบบฟอร์มการนำเสนอผลงาน (.doc/ .docx)
 2. แบบฟอร์มการนำเสนอผลงาน (.pdf)
 3. แบบฟอร์มยินยอมให้เผยแพร่ผลงาน (.pdf)
 4. หนังสือนำส่งจากส่วนงาน (.pdf)
 5. โปสเตอร์นำเสนอ ขนาด 80x200 cm. (.jpeg/ .jpg)
 6. โปสเตอร์นำเสนอ ขนาด 80x200 cm. (.pdf)

   

 1. แบบฟอร์มการนำเสนอผลงาน (.doc/ .docx)
 2. แบบฟอร์มการนำเสนอผลงาน (.pdf)
 3. แบบฟอร์มยินยอมให้เผยแพร่ผลงาน (.pdf)
 4. โปสเตอร์นำเสนอ ขนาด 80x200 cm. (.jpeg/ .jpg)
 5. โปสเตอร์นำเสนอ ขนาด 80x200 cm. (.pdf)

   

S
Storytelling
รูปแบบเล่าผ่านบทความ
 1. แบบฟอร์มการนำเสนอผลงาน (.doc/ .docx)
 2. แบบฟอร์มการนำเสนอผลงาน (.pdf)
 3. แบบฟอร์มยินยอมให้เผยแพร่ผลงาน (.pdf)

รูปแบบเล่าผ่าน Clip สั้น
 1. ไฟล์ Clip สั้นไม่เกิน 7 นาที (.mp4)
 2. แบบฟอร์มยินยอมให้เผยแพร่ผลงาน (.pdf)

ขอแสดงความยินดีกับผลงานที่ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอในวันมหกรรม
Team Good Practice Award/ Innovative Teaching Award/ Public Policy Advocacy Award/
Oral Presentation และ Storytelling


New.NO.
Ref. NO
ชื่อผลงาน - หน่วยงาน
ประเภท
ผู้นำเสนอผลงาน
รางวัล
         

Poster presentation
การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research (R2R) และ
นวัตกรรมในการพัฒนาคุณภาพ Innovation in Quality Development (InQD)

 1. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 2. ผลงานของท่านจะถูกเผยแพร่บน "หนังสือรวบรวมผลงาน" และโปสเตอร์ของท่านจะถูกนำเสนอบน "Mahidol University Digital KM Masterclass" ในวันมหกรรม

New.NO.
Ref. NO
ชื่อผลงาน - หน่วยงาน
ประเภท
ผู้นำเสนอผลงาน
รางวัล
         

Poster presentation
การพัฒนาคุณภาพเริ่มต้น Initial Quality Development (IQD) และ
การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง Continuous Quality Improvement (CQI)

 1. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 2. โปสเตอร์ของท่านจะถูกนำเสนอบน "Mahidol University Digital KM Masterclass" ในวันมหกรรม

New.NO.
Ref. NO
ชื่อผลงาน - หน่วยงาน
ประเภท
ผู้นำเสนอผลงาน
รางวัล
         

ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม์กับเรา

 1. การจัดกิจกรรมในวันมหกรรมตามมาตรการเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยจัดกิจกรรมรูปแบบออนไลน์ ทั้งในการนำเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ และด้วยวาจา         
ลำดับ
เวลา
ชื่อ-สกุล
ส่วนงาน / สังกัด
 
         

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อเราได้ที่

สอบถาม ขอความช่วยเหลือ ผ่าน Line @ Official
http://nav.cx/emITFlD คลิกเลย
----------------------------------------------------------------

นายปิยะณัฐ พรมสาร นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
น.ส.ณัฐธิดา เถื่อนหรุ่น นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ
email address: mahidolqd@mahidol.edu
ระหว่างเวลา 9.00 - 16.00 น. ในวันทำการ
หรือที่ Facebook Fanpage: facebook.com/MahidolQD/
----------------------------------------------------------------
สำนักงานโครงการมหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล
กองพัฒนาคุณภาพ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี ศาลายา
มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทร 0 2849 6062 - 4, 0 2849 6065 โทรสาร 0 2849 6061
Website: https://op.mahidol.ac.th/qd/
----------------------------------------------------------------
แผนที่การเดินทาง ในรูปแบบ Portable Document Format (PDF)