พื้นที่แห่งความคิดริเริ่ม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี สร้างแรงบันดาลใจ และยังเป็นพื้นที่แห่งความภาคภูมิใจของประชาคมมหิดล

ปัจจัยแห่งความสำเร็จของมหาวิทยาลัยมหิดลที่สำคัญประการหนึ่งคือ บุคลากร ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลได้ให้ความสำคัญกับบุคลากรและการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องตลอดมา ดังจะเห็นได้จากมีการนำเครื่องมือและกระบวนการต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ขับเคลื่อนด้านการพัฒนาคุณภาพบุคลากร ให้เหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัย ให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก การจัดงานมหกรรมคุณภาพนับเป็นเครื่องมือและกระบวนการหนึ่งที่ใช้เป็นพื้นที่ในแสดงการพัฒนางานจากบุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 เป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพงานไปพร้อมๆกับการพัฒนาบุคลากร โดยในปี 2561 นี้ งานมหกรรมคุณภาพจัดภายใต้หัวข้อ “Valuing People :  คุณค่าคน  คุณค่างาน”

มหาวิทยาลัยมหิดลหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานมหกรรมคุณภาพ จะเป็นพื้นที่ที่ทำให้เกิดความคิดริเริ่มพัฒนาด้านต่างๆ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี อีกทั้งเป็นพื้นที่แห่งความภาคภูมิใจสำหรับผู้ได้รับรางวัลและผู้นำเสนอผลงาน และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าร่วมงานทุกท่านเพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ พัฒนาตน พัฒนางานนำไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องให้กับมหาวิทยาลัยต่อไป

รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ  ประธานธุรารักษ์
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประธานคณะกรรมการจัดงาน

 
วันมหกรรม วันอังคารที่ 27 เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช 2561 ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 
พิธีเปิดมหกรรมคุณภาพและ
มอบรางวัล Team Good Practice Award/ Innovative Teaching
Award
โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
Poster Round Session
อาหารว่าง
ทักษะการบริหารคนกับความอยู่รอดของมหาวิทยาลัยไทย
บรรยายโดย คุณมนูญ สรรค์คุณากร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหิดล
รับประทานอาหารกลางวัน
การบรรยายในห้องย่อย
Team Good Practice Award/ Innovative Teaching Award/
Oral Presentation/ Story Telling
อาหารว่าง
รู้จักและเข้าใจการบริหารบุคลากรต่าง GEN
บรรยายโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี วงษ์มณฑา
ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด และประธานห้างหุ้นส่วนจำกัด Good Communication
ประกาศผลการพิจารณาผลงาน & มอบรางวัล
   

การนำเสนอในวันมหกรรม

Key Dates !
ยืนยันนำเสนอผลงาน 22 ต.ค. 61
ปิดลงทะเบียนเข้าร่วม 31 ต.ค. 61
จัดส่งไฟล์ Oral ภายใน 10 พ.ย. 61
จัดส่งไฟล์ Poster ภายใน 10 พ.ย. 61
นำเสนอผลงาน 27 พ.ย. 61

ข้อพึงระวัง

 1. ต้องลงทะเบียนยืนยันการนำเสนอผลงานภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2561
 2. จัดส่งไฟล์เอกสารในแต่ละประเภท ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 บนระบบจัดส่งผลงาน
 3. ผู้นำเสนอผลงานในวันมหกรรมต้องเป็นคนเดียวกันกับที่ได้ลงทะเบียนแจ้งไว้
 4. ผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก (ในประเภท Oral และ Poster Presentation) จะถูกเผยแพร่บน Website Mahidol Quality Fair#2018 ในระบบ Intranet และจัดพิมพ์ลงบนหนังสือรวบรวมผลงาน
 5. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด


การจัดทำเอกสารและสื่อนำเสนอ

T
Oral Presentation
I
Poster Presentation
P Story Telling
โปรดสนใจ
 1. ไม่จำกัดเทคนิค กระบวนการ หรือโปรแกรมที่ใช้ในการนำเสนอ หากนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint แนะนำอัตราส่วนที่แสดงผลได้ดีอยู่ที่ 16:9
 2. จัดส่งไฟล์ (.ppt หรือ .pptx)
  บนระบบจัดส่งผลงาน
  ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561
 3. ผู้จัดกิจกรรม อำนวยความสะดวกเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ในการนำเสนอ และขอสงวนสิทธิ์ไม่เชื่อมต่ออุปกรณ์ใด ๆ นอกเหนือที่ผู้จัดเตรียมไว้
 4. เพื่อป้องกันปัญหาการเกิดปัญหากับฟ้อนต์ MS.ppt ผู้ส่งผลงานควร Embed font ให้แล้วเสร็จก่อนส่งผลงาน
  ดูวิธีการ Embed font ได้ที่นี่
โปรดสนใจ
 1. จัดทำผลงานในรูปแบบ Poster ขนาด 80 x 200 ซม. (ไม่จำกัดรูปแบบ-องค์ประกอบในการนำเสนอ)
 2. เมื่อจัดทำเสร็จแล้ว ขอให้บันทึกและจัดส่งไฟล์ ในรูปแบบ .jpg หรือ .pdf บนระบบจัดส่งผลงาน
  ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561
 3. ผู้จัดกิจกรรมให้บริการจัดพิมพ์ Poster (Roll up) โดยที่เจ้าของผลงานไม่ต้องจัดพิมพ์ ไม่เสียค่าใช้จ่ายและนำมาติดตั้งเองแต่ประการใด ทั้งนี้ เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมแล้ว ผู้จัดจะมอบแผ่น Poster ดังกล่าวให้กับผู้ส่งผลงาน

ตัวอย่างการจัดทำ Poster
(ไม่บังคับแต่ประการใด)
 1. Poster Template (MS.PowerPoint)
 2. Poster Template (AI)
 3. MQF2018_Logo (JPG)

โปรดสนใจ
 1. ไม่จำกัดเทคนิค กระบวนการ หรือโปรแกรมที่ใช้ในการนำเสนอ หากนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint แนะนำอัตราส่วนที่แสดงผลได้ดีอยู่ที่ 16:9
 2. จัดส่งไฟล์ (.ppt หรือ .pptx)
  บนระบบจัดส่งผลงาน
  ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561
 3. ผู้จัดกิจกรรม อำนวยความสะดวกเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ในการนำเสนอ และขอสงวนสิทธิ์ไม่เชื่อมต่ออุปกรณ์ใด ๆ นอกเหนือที่ผู้จัดเตรียมไว้
 4. เพื่อป้องกันปัญหาการเกิดปัญหากับฟ้อนต์ MS.ppt ผู้ส่งผลงานควร Embed font ให้แล้วเสร็จก่อนส่งผลงาน
  ดูวิธีการ Embed font ได้ที่นี่

เกณฑ์การพิจารณาผลงานในวันมหกรรม

T
Oral Presentation
I
Poster presentation
P
อยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุง อยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุง

รางวัล

A Team Good Practice
B Innovative Teaching
C Oral presentation
Team Good Practice Award
(ไม่จำกัดจำนวนรางวัล)
 1. โล่ประกาศเกียรติคุณ
 2. เกียรติบัตร
 3. เงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท

Innovative Teaching Award
(ไม่จำกัดจำนวนรางวัล)
 1. โล่ประกาศเกียรติคุณ
 2. เกียรติบัตร
 3. เงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท
R2R (Routine to Research)
ดีเด่น (1 รางวัล)
 1. เกียรติบัตร
 2. เงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท

ชมเชย (3 รางวัล)
 1. เกียรติบัตร
 2. เงินรางวัล จำนวน 2,500 บาท

Innovations (นวัตกรรม)

ดีเด่น (1 รางวัล)
 1. เกียรติบัตร
 2. เงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท

ชมเชย (3 รางวัล)
 1. เกียรติบัตร
 2. เงินรางวัล จำนวน 2,500 บาท
C
Poster presentation
R2R (Routine to Research)
ดีเด่น (1 รางวัล)
 1. เกียรติบัตร
 2. เงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท

ชมเชย (3 รางวัล)
 1. เกียรติบัตร
 2. เงินรางวัล จำนวน 1,500 บาท

Innovations (นวัตกรรม)

ดีเด่น (1 รางวัล)
 1. เกียรติบัตร
 2. เงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท

ชมเชย (3 รางวัล)
 1. เกียรติบัตร
 2. เงินรางวัล จำนวน 1,500 บาท

Popular Vote

(1 รางวัล)
 1. เกียรติบัตร
 2. เงินรางวัล จำนวน 2,000 บาท
S
Story telling

ให้นำเสนอ
(4 รางวัล)
 1. เกียรติบัตร
 2. เงินรางวัล จำนวน 2,000 บาท

แบบฟอร์มการนำเสนอผลงาน

A Team Good Practice
B Innovative Teaching
C Poster & Oral presentation
ต้องมีหนังสือนำส่งจากส่วนงาน แนบพร้อมกับลงทะเบียนส่งผลงาน
โปรดติดต่องานพัฒนาคุณภาพ ของส่วนงานของท่าน


แบบฟอร์ม
 1. T1: แบบฟอร์มการนำเสนอผลงาน
ต้องมีหนังสือนำส่งจากส่วนงาน แนบพร้อมกับลงทะเบียนส่งผลงาน
โปรดติดต่องานพัฒนาคุณภาพ ของส่วนงานของท่าน


แบบฟอร์ม
 1. I1: แบบฟอร์มการนำเสนอผลงาน
บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลสามารถส่งผลงานได้ด้วยตนเอง

แบบฟอร์ม
ผลงานรูปแบบ R2R (Routine to Research)
 1. P1: แบบฟอร์มการนำเสนอผลงาน

ผลงานรูปแบบ Innovations (นวัตกรรม)
 1. P2: แบบฟอร์มการนำเสนอผลงาน
S
Storytelling
แบบฟอร์ม
 1. S1: แบบฟอร์มการนำเสนอผลงาน


สำหรับเล่าผ่าน Clip สั้น

 1. ความยาวไม่เกิน 7 นาที
 2. จัดส่งไฟล์ดังกล่าวมาตามที่อยู่ Email: mqf2018@mahidol.edu หรือส่งมาที่
  กองพัฒนาคุณภาพ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Team Good Practice & Innovative Teaching Award

 1. สำหรับผลงานประเภท Team Good Practice & Innovative Teaching Award ที่ได้นำเสนอผลงานในวันมหกรรม
 2. โปรดยืนยันการนำเสนอผลงานภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2561
No.
ผลงาน - หน่วยงาน
ประเภท
ผู้ส่งผลงาน
         

Oral & Poster presentation / Storytelling

 1. สำหรับผลงานประเภท Oral & Poster presentation / Storytelling ที่ได้นำเสนอผลงานในวันมหกรรม
 2. โปรดยืนยันการนำเสนอผลงานภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2561
No.
ผลงาน - หน่วยงาน
ประเภท
ผู้ส่งผลงาน
         

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

 1. สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561
 2. เราจะจัดส่ง QR Code เพื่อใช้ในการลงทะเบียนในวันมหกรรม (Check in) โดยจัดส่งไปยัง Email Address ที่ท่านได้ให้ข้อมูลไว้ก่อนวันมหกรรม 1 สัปดาห์
 3. หากรายชื่อด้านล่าง ไม่แสดงผล ท่านสามารถดูได้ที่นี่ (โปรดคลิก)
         
ลำดับ
เวลา
ชื่อ-สกุล
ส่วนงาน / สังกัด
 
         

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อเราได้ที่
ปิยะณัฐ พรมสาร/ มาลินี ลิมปิภูษณะ
โทร 0 2849 6064, 0 2849 6062-5
email address: mqf2018@mahidol.edu
ระหว่างเวลา 9.00 - 16.00 น. ในวันทำการ
หรือที่ Facebook Fanpage: facebook.com/MahidolQD/
----------------------------------------------------------------
สำนักงานโครงการมหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล
กองพัฒนาคุณภาพ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี ศาลายา
มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทร 0 2849 6062 - 4, 0 2849 6065 โทรสาร 0 2849 6061
Website: www.qd.mahidol.ac.th/
----------------------------------------------------------------
แผนที่การเดินทาง ในรูปแบบ Portable Document Format (PDF)