วันจัดกิจกรรม

วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 
ลงทะเบียน
กล่าวต้อนรับ พิธีเปิด
และบรรยายเรื่อง "การพัฒนาคุณภาพระดับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดล"

โดย

รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร สมภพ ประธานธุรารักษ์
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล

รับประทานอาหารว่าง
Share & Learn : Experiences from AUN-QA Assessment at Program level

โดย

รองศาสตราจารย์ชวลิต วงษ์เอก
AUN-QA Expert and Assessor ASEAN University Network

รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา
Doctor of Philosophy Program in Biochemistry 

Faculty of Science

รองศาสตราจารย์ นพ.ทวี เลาหพันธ์
Bachelor of Applied Thai Traditional Medicine

Faculty of Medicine Siriraj Hospital

Dr. Roberto B. Gozzoli
Bachelor of Business Administration in International Hospitality Management 

Mahidol University International College
ดำเนินรายการโดย
คุณศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง
รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
อาจารย์ ดร.วีรเดช พันธ์วิศวาส
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

Q & A
สรุปผล - กล่าวปิดกิจกรรม

โดย

รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร สมภพ ประธานธุรารักษ์
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล

   

เอกสารประกอบการบรรยายใจกิจกรรม

 1. การพัฒนาคุณภาพระดับหลักสูตรมหาวิทยาลัยมหิดล
  รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล

 2. Doctor of Philosophy Program in Biochemistry
  รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา คณะวิทยาศาสตร์

 3. Bachelor of Applied Thai Traditional Medicine
  รองศาสตราจารย์ นพ.ทวี เลาหพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 4. Bachelor of Business Administration in International Hospitality Management
  Dr. Roberto B. Gozzoli วิทยาลัยนานาชาติ

โปรดสนใจ

 1. รายชื่อของท่านจะแสดงผลหลังจากลงทะเบียนผ่านไปแล้ว 3 นาทีหรือน้อยกว่านั้น
 2. เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรและงบประมาณอย่างคุ้มค่า หากไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมหลังจากลงทะเบียนกับเราแล้ว ท่านสามารถโทรศัพท์ หรือ ส่ง E-mail ยกเลิกการลงทะเบียนดังกล่าว ได้ในเวลาทำการ เรายินดีเสมอ
 3. หากมีข้อสงสัย หรือต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อเราได้ที่
  สมจิตรา สุขสว่าง และ มาลินี ลิมปิภูษณะ
  โทร 0 2849 6062, 0 2849 6062-5
  email address: somchitra.soo@mahidol.ac.th; malinee.lim@mahidol.ac.th
  ระหว่างเวลา 9.00 - 16.00 น. ในวันทำการ
  หรือที่ Facebook Fanpage: facebook.com/MahidolQD/
 4. หากรายชื่อไม่แสดง โปรดคลิกที่นี่
         
ลำดับ
เวลา
ชื่อ-สกุล
ส่วนงาน / สังกัด
 
         

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อเราได้ที่
สมจิตรา สุขสว่าง และ มาลินี ลิมปิภูษณะ
โทร 0 2849 6062, 0 2849 6062-5
email address: somchitra.soo@mahidol.ac.th; malinee.lim@mahidol.ac.th
ระหว่างเวลา 9.00 - 16.00 น. ในวันทำการ
หรือที่ Facebook Fanpage: facebook.com/MahidolQD/
----------------------------------------------------------------
สำนักงานโครงการ MU Quality Forum Share & Learn#2018
กองพัฒนาคุณภาพ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี ศาลายา
มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทร 0 2849 6062 - 4, 0 2849 6065 โทรสาร 0 2849 6061
Website: www.qd.mahidol.ac.th/