สวัสดิการ

 
สวัสดิการ

 


 
 
 
 
 
 
     
     
   
     
ข่าวประชาสัมพันธ์
      ------------------------------------------------------------------------
 
  ขณะนี้เว็บไซต์กองทรัพยากรบุคคล ได้ย้ายไปยังเว็บไซต์ใหม่แล้ว สามารถเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ได้ที่ www.op.mahidol.ac.th/orpr/
      ------------------------------------------------------------------------
 
  ข้อเสนอแนะ/ความเห็น (ร่าง) ข้อบังคับ ว่าด้วยการกำหนดภาระงานทางวิชาการ
 
  ------------------------------------------------------------------------
 
 
 
  ------------------------------------------------------------------------
    เอกสารประกอบการอบรมโครงการ SUP16
      ------------------------------------------------------------------------
    แลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับฟังประเด็นปัญหา เกี่ยวกับการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เวลา 09.30-11.30 น. ณ ห้องประชุม ๑๐๑ ชั้น ๑ อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิชาประชากรและสังคม
      ------------------------------------------------------------------------
    เอกสารประกอบโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับฟังประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ โดย ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ
      ------------------------------------------------------------------------
    โครงการ HR สัญจร
      ------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------
 
 
      ------------------------------------------------------------------------
       
       
       
       
       
       
     
กองทรัพยากรบุคคล ขอแสดงความยินดี
   

กองทรัพยากรบุคคล
ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ได้รับแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พญ.นิดา ลิ้มสุวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พญ.อาภากร โฆษิตวัฒนฤกษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พญ.ศิริพร ลิมป์วิริยะกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศิริลดา ยศแผ่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทพ.ชนวุตม์ อัศวนันท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิริชดา ปานงาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปิยะฉัตร จิตร์ธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วัชรี เกษพิชัยณรงค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พลชนัน นิรมิตรไชยนนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อริศรา เล็กสรรเสริญ
รองศาสตราจารย์ดร.นรเศรษฐ์ ณ สงขลา

- ตำแหน่งผู้ชำนาญการพิเศษ -
คุณณัฐพล เมืองโคตร
คุณณัฐดนัย ไทยพิพัฒน์
คุณนฤมล แจ่มศรี
คุณสาลินี คงทองวัฒนา
คุณกองแก้ว ย้วยบุญเหลิม
คุณธนกร ระวังชื่อ
คุณณรังษี จ้อยเจนสินธุ์
คุณสุภลัคน์ ศักดานุวัฒน์วงศ์
คุณสำเริง มาประชุม
คุณราชพร สีจันทร์
คุณมธุลา ธารีรัตน์
คุณรุ่งทิพย์ สร้อยอัมพรกุล
คุณศุภวรรณ จิวะพงศ์

ขอแสดงความยินดี

 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
หัวข้อที่นิยมใช้บริการ
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลผลงานของผู้ขอตำแหน่งสูงขึ้น (สายสนับสนุน)
       
       
       
       
 

 
เกี่ยวกับกองทรัพยากรบุคคล
 
 
     
     
 
โครงสร้างกองทรัพยากรบุคคล
 
 
     
     
 
สาระน่ารู้
 
 
     
     
     
     
     
การมอบอำนาจ
 
สมัครงาน / ฝากประวัติ
 
 
     
     

You are visitor number Since November 20, 2009

กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 Tel : 66 (0) 2849-6288
Last updated: October 9, 2017
This Website Compatible With Firefox