บริการทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ

officer-card-step-info

เข้าสู่ระบบขอบัตรเจ้าหน้าที่รัฐ Online (เฉพาะ Intranet)

 

หมายเหตุ: 

 • เอกสารแนบกรณีเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล
  – สำเนาหนังสือเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล
  – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน (ที่แก้ไขแล้ว)
  – บัตรฯ เดิม (นำมาคืน)
 • เอกสารแนบกรณีบัตรฯ หาย
  – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • เอกสารแนบกรณีเปลี่ยนตำแหน่ง
  – สำเนาคำสั่งที่เปลี่ยนฯ
  – สำเนาบัตรประจำประชาชน
 • กรณีเร่งด่วน
  – กรณีบุคลากรมีความประสงค์ขอมีบัตรฉุกเฉิน/เร่งด่วน เช่น ต้องใช้ประกอบการขอเอกสารเพื่อเดินทางไปต่างประเทศภายใน 1-2 วัน ขอให้บุคลากรทำการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐผ่านระบบออนไลน์และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบประจำส่วนงานอนุมัติคำขอ และแจ้งกองทรัพยากรบุคคลเพื่อพิจารณาออกบัตรให้เป็นกรณีเร่งด่วน

สอบถามรายละเอียดติดต่อ: กองทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น. (พักเที่ยง)  โทร. 02- 849-6282