คณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยมหิดล

 

   เอกสารประกอบการประชุม

 เอกสารการประชุมหารือแนวทางการจัดการกองทุนสวัสดิการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการจัดสวัสดิการเพิ่มเติมภายใน มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2557 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 วันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2560 เวลา 9.00 – 12.00 น. ห้อง 322 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้ ม.มหิดล

   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล

 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550

   ข้อบังคับ / ระเบียบ

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการจัดสวัสดิการเพิ่มเติมภายในมหาวิทยาลัยมหิดล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 (09/01/58 เวียนแจ้งตามหนังสือที่ ศธ 0517/ ว.541 ลงวันที่ 23 มกราคม 2558)

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการจัดสวัสดิการเพิ่มเติมภายในมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2557 (03/01/57)

 ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550 (ยกเลิก)

   ประกาศ

 ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวทางการติดตามและประเมินผลการจัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยมหิดล

   คำสั่ง

 คำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 2916/2560 สั่ง ณ วันที่ 21 กันยายน 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยมหิดล gif_new

 คำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 384/2559 สั่ง ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยมหิดล

 คำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 720/2557 สั่ง ณ วันที่ 14 มีนาคม 2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยมหิดล

   หนังสือทั่วไป
 หนังสือเวียนเรื่องขอความร่วมมือให้ข้อมูลการจัดสวัสดิการภายในส่วนงาน (17/03/57)

 หนังสือ เวียน หนังสือที่ ศธ 0817/ว.5590 วันที่ 18 สิงหาคม 2557 การปรับรอบปีบัญชีกองทุนสวัสดิการส่วนงาน และการส่งรายงานผลการตรวจสอบบัญชีกองทุนสวัสดิการส่วนงาน

   แบบฟอร์ม
แบบฟอร์มการพิจารณาเลือกแนวทางการจัดการกองทุนสวัสดิการส่วนงาน
แบบรายงานผลการจัดสวัสดิการภายในส่วนงาน

 

รายงานผลการจัดสวัสดิการภายในส่วนงาน

ปี 2560

   รายงานผลการจัดสวัสดิการภายในส่วนงาน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยศาสนศึกษา
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
 คณะพยาบาลศาสตร์
 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
 ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา
 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
วิทยาลัยนานาชาติ
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
วิทยาลัยการจัดการ
คณะศิลปศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
 หอสมุดและคลังความรู้
 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 คณะทันตแพทยศาสตร์
 สถาบันโภชนาการ
 คณะเทคนิคการแพทย์

ปี 2559

   รายงานผลการจัดสวัสดิการภายในส่วนงาน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยศาสนศึกษา
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
 คณะพยาบาลศาสตร์
 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
 ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา
 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
วิทยาลัยนานาชาติ
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
วิทยาลัยการจัดการ
คณะศิลปศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
 หอสมุดและคลังความรู้
 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 คณะทันตแพทยศาสตร์
 ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ