โครงการหลักสูตรการบริหารจัดการองค์กรสู่ความสุขคนทำงาน (Routine to Happiness : R2H) ปี 2561

mu-routine-run-poster

button-r2h61        button-r2h61-schedule       button-r2h61-map

 เอกสารประชุม 7 ส่วนงานต้นแบบ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
ตัวชี้วัด: การวัดความสำเร็จของกิจกรรมในแผนปฏิบัติการ (Indicators)
การติดตามประเมินผลกิจกรรม
 เอกสารประกอบการอบรม วันที่ 25-26 มกราคม 2561 
การเขียนแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความสุขไปสู่องค์กรแห่งความสุข
ตัวชี้วัด: การวัดความสำเร็จของกิจกรรมในแผนปฏิบัติการ (Indicators)
การติดตามประเมินผลกิจกรรม