ข้อบังคับ/ประกาศ/คำสั่ง/หนังสือทั่วไป


announcement1       announcement2       announcement3       announcement4

 


ข้อบังคับ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย การจัดสวัสดิการเพิ่มเติมภายในมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๗ไฟล์ pdf
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย การจัดสวัสดิการเพิ่มเติมภายในมหาวิทยาลัยมหิดล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ ไฟล์ pdf

icon-back-to-top


คำสั่ง
คำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดลที่ ๒๒๔๙/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเสริมสร้างความผูกพันและความสุขสำนักงานอธิการบดี ไฟล์ pdf
แต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานอธิการบดี ไฟล์ pdf

icon-back-to-top


ประกาศ

 ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานอธิการบดี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสวัสดิสงเคราะห์แก่ผู้ปฏิบัติงานสำนักงานอธิการบดี พ.ศ.๒๕๖๑ ไฟล์ pdf  gif_new
    | (บัญชีแนบท้ายประกาศ)

       แบบคำร้องขอรับเงินสวัสดิสงเคราะห์ จากคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานอธิการบดี 
       แบบขอยืมเงินทดรองจ่ายนำไปใช้จ่ายเพื่อสวัสดิสงเคราะห์ จากคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานอธิการบดี  

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกประธานคณะกรรมการและกรรมการสวัสดิการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๙ ไฟล์ pdf 

ประกาศสำนักงานอธิการบดี เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดและการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของบุคลากรสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๙ ไฟล์ pdf 

ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานอธิการบดี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการให้เงินรางวัลสนับสนุนนักกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๘ ไฟล์ pdf

ขอเชิญเสนอจัดกิจกรรมนันทนาการ/กิจกรรมเสริมสร้างความสุขของสำนักงานอธิการบดี ไฟล์ pdf
แบบฟอร์มเสนอจัดกิจกรรมนันทนาการ/กิจกรรมเสริมสร้างความสุข

 ประกาศสำนักงานอธิการบดี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าบำรุงการขอใช้รถยนต์ของสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๓ ไฟล์ pdf

icon-back-to-top


หนังสือเวียน
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กิจกรรมนันทนาการของสำนักงานอธิการบดี ไฟล์ pdf 

icon-back-to-top