ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานอธิการบดี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสวัสดิสงเคราะห์แก่บุคลากรสำนักงานอธิการบดี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐

download