บทความ MUHR

บทความ MUHR

การเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2553
ส่วนงานต้องทำอะไรบ้างเกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัย(ชื่อส่วนงาน) ?
สรุปผลการประชุมทีมบริหารมหาวิทยาลัยกับคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
มารู้จักการประเมินแบบ 360 องศาในมหิดลกันเถอะ
จะเป็นระดับชำนาญงาน ชำนาญการ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษได้อย่างไร
การเปลี่ยนสถานภาพของข้าราชการและลูกจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
ข่าวดี ! สำหรับผู้ที่รอคอยโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด
หลักเกณฑ์และสิทธิประโยชน์ของข้าราชการที่จะได้รับเมื่อพ้นจากราชการ
Broadbanding
ระบบแท่งกับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
สรุปข้อมูลข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยภายในปีแรก นับแต่วันที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๐ ใช้บังคับ
การเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยของข้าราชการและลูกจ้างภายหลังปีแรก ที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๐ มีผลใช้บังคับ
ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน ( Performance Management )
จะเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงาน ฯ หรือเป็นข้าราชการต่อไปดี

เรื่องน่ารู้

การขอออกหนังสือเดินทางข้าราชการ พาสปอร์ตราชการ
วิธีการปรับเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย(ชื่อส่วนงาน)
การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อวางแผนกลยุทธ์ HRD อย่างมีประสิทธิภาพ
วัฒนธรรมองค์กร – อะไร และ ทำไม ?
การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน