พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มราชสกุลมหิดล แด่ผู้เกษียณอายุฯ ประจำปี 2560

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560

ณ ห้อง Grand Auditorium ชั้น 4

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ดูคลิป IPTV