บริการข้อมูลการขอรับเงินบำเหน็จตกทอด

  นิยาม
บำเหน็จตกทอด หมายความว่า เงินที่จ่ายให้แก่ทายาทโดยจ่ายให้ครั้งเดียว ในกรณีที่สมาชิก หรือผู้รับบำนาญถึงแก่ความตาย

  ผู้มีสิทธิรับเงินบำเหน็จตกทอด
          1. ทายาทที่ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น บิดา มารดา คู่สมรส บุตร ของข้าราชการผู้รับบำเหน็จบำนาญ สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งถึงแก่กรรม
2. บุคคลที่ผู้ถึงแก่กรรมได้แสดงไว้ในหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด ในกรณีที่ผู้ถึงแก่กรรมไม่มีทายาทที่ถูกต้องตามกฎหมาย

 กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
         
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 [ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม]
         สาระสำคัญ : ลักษณะ 3 บำเหน็จตกทอด (พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 หน้า 524)

มาตรา 48 ข้าราชการผู้ใดตายในระหว่างรับราชการอยู่ หรือทหารกองหนุน มีเบี้ยหวัดตาย ถ้าความตายนั้นมิได้เกิดขึ้นเนื่องจากการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงของตนเอง ให้จ่ายเงินเป็นบำเหน็จตกทอดเป็นจำนวนตามเกณฑ์คำนวณใน มาตรา 32 (1) ให้แก่ทายาท ผู้มีสิทธิตามเกณฑ์ดังนี้
(1) บุตร ให้ได้รับสองส่วน ถ้าผู้ตายมีบุตรตั้งแต่สามคนขึ้นไปให้ได้รับสามส่วน
(2) สามีหรือภริยาให้ได้รับหนึ่งส่วน
(3) บิดา มารดา หรือบิดาหรือมารดาที่มีชีวิตอยู่ให้ได้รับหนึ่งส่วน
ในกรณีที่ไม่มีทายาทในอนุมาตรา หรือทายาทนั้นได้ตายไปเสียก่อนให้แบ่งเงินดังกล่าวระหว่างทายาทผู้มีสิทธิในอนุมาตราที่มีทายาทผู้มีสิทธิได้รับ
ในกรณีที่ไม่มีทายาททั้งสามอนุมาตราดังกล่าวให้จ่ายแก่บุคคลซึ่งผู้ตายได้แสดงเจตนาไว้ต่อส่วนราชการเจ้าสังกัดตามแบบ และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด
ในกรณีที่ไม่มีทายาทและบุคคลซึ่งผู้ตายได้แสดงเจตนาไว้ตามวรรคสาม หรือบุคคลนั้นได้ตายไปก่อน ให้สิทธิในบำเหน็จตกทอดนั้นเป็นอันยุติลง
ในกรณีที่ได้มีการจ่ายบำเหน็จตกทอดไปแล้ว หากปรากฏว่า มีบุตรซึ่งได้มีคำพิพากษาของศาลว่า เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้ตาย ซึ่งได้มีการฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตรก่อนหรือภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่บิดาตายหรือนับแต่วันที่ได้รู้ หรือควรได้รู้ถึงความตายของบิดาเพิ่มขึ้น ให้แบ่งบำเหน็จตกทอดนั้นใหม่ระหว่างทายาทผู้มีสิทธิโดยถือว่า บุตรชอบด้วยกฎหมายตามคำพิพากษานั้นเป็นทายาทผู้มีสิทธิ ตั้งแต่วันตายของเจ้าบำนาญ ในกรณีเช่นนี้ให้กระทรวงการคลังเรียกคืนบำเหน็จตกทอดจากทายาทซึ่งรับบำเหน็จตกทอดไปก่อนแล้ว ตามระเบียบกระทรวง การคลังกำหนด
ในกรณีที่ไม่สามารถเรียกคืนบำเหน็จตกทอดที่จ่ายให้ทายาทซึ่งรับเกินไป ในส่วนของตน ตามวรรคห้าได้ กระทรวงการคลังไม่ต้องรับผิดชอบจ่ายเงินบำเหน็จตกทอด ให้แก่บุตรซึ่งได้มีคำพิพากษาของศาลว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายย้อนหลังไปถึงวันเกิดสิทธิรับบำเหน็จตกทอดแต่อย่างใด
 ขั้นตอนดำเนินการ
1. ทายาทผู้มีสิทธิกรอกแบบฟอร์มขอรับเงินบำเหน็จตกทอด (แบบ 5309)
2. กรอกแบบรายงานการสอบสวนบำเหน็จตกทอด
3. ทายาทผู้มีสิทธิทุกคนลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่
4. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน ถูกต้อง
5. กองทรัพยากรบุคคล  เสนออธิการบดีลงนาม
6. กองทรัพยากรบุคคล ประสานกับกองคลัง เพื่อขอเอกสารการชำระเงินคืนจากทายาท ในกรณีที่ทางกองคลัง มหาวิทยาลัยมหิดล ได้โอนเงินบำนาญเข้าบัญชีของผู้รับบำนาญไปก่อนทั้งเดือนแล้ว ต่อมาปรากฏว่า ผู้รับบำนาญเสียชีวิตลงระหว่างเดือน ดังนั้น ทายาทจึงต้องนำเงินมาส่งคืนกองคลัง
7. ดำเนินการบันทึกเข้าระบบ e-pension ของกรมบัญชีกลาง
8. ทายาทผู้มีสิทธิรอหนังสือสั่งจ่ายบำเหน็จตกทอด ซึ่งกรมบัญชีกลางจะมีหนังสือสั่งจ่ายส่งไปตามที่อยู่ที่ทายาทแจ้งไว้ในแบบ 5309 (ระยะเวลาประมาณ 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ทายาทมากรอกแบบ 5309)
 เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 เอกสารผู้ถึงแก่กรรม  เอกสารทายาท (ที่ถูกต้องตามกฎหมาย)  เอกสารประกอบที่ผู้ถึงแก่กรรมแสดงเจตนาไว้ให้
(กรณีไม่มีทายาที่ถูกต้องตามกฎหมาย)

1 .สำเนาใบมรณบัตร ของผู้ถึงแก่กรรม (ทายาทรับรองสำเนาถูกต้อง)

2. สำเนาทะเบียนบ้าน ที่สำนักงานเขต หรือที่ว่าการอำเภอ แสตมว่า ตาย (ทายาทรับรองสำเนาถูกต้อง)

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้ถึงแก่กรรม
(ทายาทรับรองสำเนาถูกต้อง)

4. สำเนาทะเบียนบ้าน ของบิดา – มารดา ของผู้ถึงแก่กรรม
(รับรองสำเนาถูกต้อง)

5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของบิดา- มารดา ของผู้ถึงแก่กรรม
(รับรองสำเนาถูกต้อง)

6. สำเนาใบทะเบียนสมรส ของบิดา –  มารดา ของผู้ถึงแก่กรรม
(รับรองสำเนาถูกต้อง)

7.สำเนาหน้า Book Bank ของธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบุคคลคนเดียว (รับรองสำเนาถูกต้อง)

8. สำเนาใบมรณบัตร ของบิดา – มารดา ของผู้ถึงแก่กรรม ในกรณีที่บิดา-มารดา ถึงแก่กรรมแล้ว (ทายาทรับรองสำเนาถูกต้อง)

1. สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนาถูกต้อง)

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง)

3. สำเนาหน้า Book Bank ของธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบุคคลคนเดียว (รับรองสำเนาถูกต้อง)

4. สำเนาทะเบียนสมรส กรณีของทายาทที่เป็นผู้หญิง (รับรองสำเนาถูกต้อง)

1. หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด

2. สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนาถูกต้อง)

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง)

4. หน้า book bank ของธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบุคคลคนเดียว

5. สำเนาทะเบียนสมรส  (รับรองสำเนาถูกต้อง)

 แบบฟอร์ม

       แบบฟอร์ม 1  :  แบบขอรับเงินบำเหน็จตกทอด (แบบ 5309)

       แบบฟอร์ม 2  :  แบบรายงานการสอบสวนบำเหน็จตกทอด หรือบำนาญพิเศษ

       แบบฟอร์ม 3  :  ใบรับรองการถึงแก่กรรม (กรณีไม่มีใบมรณบัตรของผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น บิดา – มารดา)

       แบบฟอร์ม 4  :  หนังสือแสดงเจตนาขอให้โอนเงินเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ เข้าบัญชีเงินฝากของบุคคลอื่น (กรณีที่ผู้มีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จตกทอด ไม่ได้เปิดบัญชี หรือไม่มีบัญชี)
สอบถามรายละเอียด
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล : คุณเชาวณี วงศ์สามัคคี  นักทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ 0 2849-6291 โทรสาร 0 2849 6287
 คณะแพทยศาสตร์ ร.พ.รามาธิบดี : คุณศรีแพร รอดเกลี้ยง  นักทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ 0 2849 6292 โทรสาร 0 2849 6287
 ส่วนงานที่มิใช่ส่วนงานข้างต้น : คุณศรีแพร รอดเกลี้ยง  นักทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ 0 2849 6292 โทรสาร 0 2849 6287