บริการข้อมูลการขอรับเงินบำเหน็จบำนาญปกติ

  ผู้มีสิทธิรับบริการ
ข้าราชการมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งออกจากราชการด้วยเหตุใด เหตุหนึ่ง ดังนี้
1. เหตุทดแทน
2. เหตุทุพพลภาพ
3. เหตุสูงอายุ
4. เหตุรับราชการนาน

          บุคคลที่เข้ารับราชการเมื่อออกจากราชการแล้ว หากตลอดระยะเวลาที่รับราชการได้กระทำความชอบ ทางราชการจะตอบแทนความชอบที่รับราชการมา โดยจ่ายเป็นเงินก้อนครั้งเดียว เรียกว่า บำเหน็จ หรือจ่ายเป็นรายเดือนจนถึงแก่กรรม เรียกว่า บำนาญ การขอรับเงินบำเหน็จบำนาญของข้าราชการ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1. บำเหน็จบำนาญปกติ
2. บำเหน็จตกทอด
3. บำนาญพิเศษ
ในการดำเนินการเรื่องขอรับบำเหน็จบำนาญข้าราชการของมหาวิทยาลัยในระยะที่ผ่านมา ส่วนใหญ่จะเป็นการขอรับเงินบำเหน็จบำนาญปกติ และบำเหน็จตกทอด
สำหรับการขอรับเงินบำนาญพิเศษ อันเนื่องจากประสบอันตรายถึงพิการ ทุพลภาพ หรือตายเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามหาวิทยาลัยยังไม่เคยทำ ดังนั้น จะขอกล่าวเฉพาะการขอรับเงินบำเหน็จบำนาญปกติ ซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจำ เท่านั้น

  เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 หลักเกณฑ์/เงื่อนไข/การคำนวณเงิน
   ความหมาย 
 look
วิธีการคำนวณบำเหน็จบำนาญปกติ  
สถานภาพ/วิธีคำนวณ เงินบำเหน็จ เงินบำนาญ หมายเหตุ
1. เป็นสมาชิก กบข.
เงินเดือน (เดือนสุดท้่าย) x เวลาราชการ*
เงินเดือน (เฉลี่ย 60 เดือนสุดท้่าย) x เวลาราชการ*
หารด้วย 50
* ให้นับจำนวนปี รวมถึงเศษของเดือนและวัน
2. ไม่เป็นสมาชิก กบข.
เงินเดือน (เดือนสุดท้่าย) x เวลาราชการ*
เงินเดือน (เดือนสุดท้่าย) x เวลาราชการ*
หารด้วย 50
* จำนวนเดือน ถ้าเกิน 6 เดือน ให้ปัดเป็น 1 ปี
หมายเหตุ : จำนวนเงินบำนาญที่ได้รับ ต้องไม่เกินร้อยละ 70 ของอัตรา่เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย
 ขั้นตอนปฏิบัติ
             ขั้นตอนการขอรับเงินบำเหน็จบำนาญปกติ look
 แบบฟอร์ม
             แบบฟอร์ม 1 – แบบแสดงความประสงค์ขอรับเงิน look  / [ตัวอย่างการกรอก look]
             แบบฟอร์ม 2 – แบบขอรับเบี้ยหวัดบำเหน็จดำรงชีพฯ (แบบ 5300) look  / [ตัวอย่างการกรอก look]
             แบบฟอร์ม 3 – แบบแแจ้งรายการลดหย่อนภาษีเงินได้ฯ (แบบ สรจ.1) look  / [ตัวอย่างการกรอก look]
             แบบฟอร์ม 4 – หนังสือรับรองและขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพ (แบบ สรจ.3) look  / [ตัวอย่างการกรอก look]
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
   คุณเชาวณี วงศ์สามัคคี (นักทรัพยากรบุคคล) โทรศัพท์ 0-2849-6291 โทรสาร : 0-2849-6287
คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี
  คุณศรีแพร รอดเกลี้ยง (นักทรัพยากรบุคคล) โทรศัพท์ 0-2849-6292 โทรสาร : 0-2849-6287
 ส่วนงานอื่นที่ไม่ใช่ส่วนงานข้างต้น
   คุณศรีแพร รอดเกลี้ยง (นักทรัพยากรบุคคล) โทรศัพท์ 0-2849-6292 โทรสาร : 0-2849-6287