บริการข้อมูลการขอรับเงินจากกองทุน กบข.

  ผู้มีสิทธิรับบริการ
ข้าราชการมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

  เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 ขั้นตอนปฏิบัติ
             ขั้นตอนการขอรับเงินจากกองทุน กบข. look
             หลักฐานการยื่นแบบขอรับเงิน look
 แบบฟอร์ม

   แบบฟอร์ม
แบบขอรับเงินจากกองทุน กบข. (แบบ กบข.รง008/1/2555) look


  ตัวอย่างการกรอก
กรณีขอรับเงินคืนทั้งจำนวน 
look
กรณีฝากให้กองทุนบริหารต่อ look

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
คุณ เชาวณี วงศ์สามัคคี (นักทรัพยากรบุคคล) โทรศัพท์ 0-2849-6291 โทรสาร : 0-2849-6287
 คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี
คุณ ศรีแพร รอดเกลี้ยง (นักทรัพยากรบุคคล) โทรศัพท์ 0-2849-6292 โทรสาร : 0-2849-6287
 ส่วนงานอื่นที่ไม่ใช่ส่วนงานข้างต้น
คุณ ศรีแพร รอดเกลี้ยง (นักทรัพยากรบุคคล) โทรศัพท์ 0-2849-6292 โทรสาร : 0-2849-6287