บริการข้อมูลเกี่ยวกับเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำเงินงบประมาณ

  นิยาม “ลูกจ้างประจำ”
1. ลูกจ้างรายเดือน ลูกจ้างรายวัน ลูกจ้างรายชั่วโมง ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม จ้างไว้
2. ปฏิบัติงานที่มีลักษณะประจำ* ไม่มีกำหนดเวลาตามอัตราและจำนวนที่กำหนดไว้
3. ได้รับค่าจ้างจากเงินงบประมาณ
(หมายเหตุ : ไม่รวมถึงลูกจ้างประจำที่มีสัญญาจ้าง และลูกจ้างที่จ้างให้ปฏิบัติงานในต่างประเทศ)

  เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 การขอรับบำเหน็จลูกจ้างเงินงบประมาณ [ดูรายละเอียดทั้งหมด] look
           เนื้อหา
1. บำเหน็จปกติ
           2. บำเหน็จพิเศษ
3. บำเหน็จรายเดือน
4. บำเหน็จพิเศษรายเดือน
           5. บำเหน็จตกทอด
6. การนับเวลาทำงาน
7. วิธีคำนวณจากค่าจ้างเดือนสุดท้าย
 ขั้นตอนการยื่นคำขอบำเหน็จและแบบฟอร์ม  [ดูรายละเอียด] look
 แผนผังการดำเนินการ [ดูรายละเอียดเพิ่มเติม] look
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณฐิติมา สุขกิจพงษ์ (นักทรัพยากรบุคคล)
โทรศัพท์ : 0-2849-6284

โทรสาร : 0-2849-6287
อีเมล : thitima.suk@mahidol.ac.th