บริการข้อมูลการจัดทำบัตรแสดงตนของส่วนงาน

ผู้มีสิทธิใช้บริการ      บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล


ขั้นตอนการปฏิบัติ   

  • บุคลากรสังกัดส่วนงาน
    ถือปฏิบัติตามประกาศของส่วนงาน
  • บุคลากรสำนักงานอธิการบดี

flow-mu-idcard

กรณีทำบัตรใหม่ (ครั้งแรก)
1. เจ้าหน้าที่ธุรการ (ผู้ได้รับมอบหมาย) หรือบุคลากรที่ประสงค์ทำบัตรแสดงตน
1.1 ดาวน์โหลด  Form: OP-002 – ข้อมูลจัดทำบัตรแสดงตน (Thai version)
                          Form: OP-002 – Staff card information form (English version)
1.2 ดาวน์โหลด Form: OP-001 – แบบคำขอมีบัตรแสดงตนบุคลากรสำนักงานอธิการบดี (Thai version)
                         Form: OP-001 – Application Form for University Staff Card (OP Staff only) (English version)
2. บันทึกข้อมูลบุคลากร พร้อมส่งเอกสารพร้อมรูปถ่าย (ตั้งชื่อภาพด้วยรหัสประจำตัวประชาชน 13 หลัก) ไปยังกองทรัพยากรบุคคล
(กรณี 1.1 ส่งอีเมลถึง คุณญาณิกา เลิศสินธพานนท์ อีเมล :  yaniga.ler@mahidol.ac.th)
3. กองทรัพยากรบุคคล ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และจัดทำบัตรแสดงตนบุคลากร
4. เจ้าหน้าที่กองทรัพยากรบุคคล แจ้งบุคลากรหรือผู้ประสานงานกองมารับบัตรแสดงตน

กรณีขอทำบัตรใหม่ (เนื่องจากบัตรสูญหายหรือชำรุด)
1. บุคลากรชำระเงินค่าจัดทำบัตรแสดงตนใหม่ ณ กองคลัง จำนวน 100 บาท พร้อมรับใบเสร็จรับเงิน
2. ยื่นแบบคำขอมีบัตรฯ ที่กองทรัพยากรบุคคล พร้อมทั้งแนบใบเสร็จค่าจัดทำบัตรใหม่
3. กองทรัพยากรบุคคล ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และจัดทำบัตรแสดงตนบุคลากร
4. เจ้าหน้าที่กองทรัพยากรบุคคล แจ้งบุคลากรหรือผู้ประสานงานกองมารับบัตรแสดงตน


เอกสารทั่วไป

document หนังสือเวียน

document ข้อบังคับ

document ประกาศ

document คำสั่ง (จัดซื้อจัดจ้าง)

document Templates บัตรแสดงตน (อัตลักษณ์ใหม่)

 


ติดต่อสอบถาม

ผู้จัดทำบัตรแสดงตน  : คุณญาณิกา เลิศสินธพานนท์ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ : 0-2849-6282 โทรสาร : 0-2849-6287

อีเมล : yaniga.ler@mahidol.ac.th