ผลการสำรวจระดับความสุขของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลปี 2559

  ข้อมูลผลการสำรวจระดับความสุขของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ด้วยเครื่องมือ Happinometer Online 2016 (ระหว่างเดือน มีนาคม ถึง พฤษภาคม 2559)
4rd-MU Happinometer 2016คำอธิบายระดับคะแนนความสุข Happinometer