ผลการสำรวจระดับความสุขของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลปี 2557

  ข้อมูลผลการสำรวจระดับความสุขของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ด้วยเครื่องมือ Happinometer Online 2014 (สำรวจช่วงเดือน 1 – 31 สิงหาคม พ.ศ. 2557 (ขยายเวลาถึง 15 กันยายน พ.ศ. 2557) )
Chart ผลการสำรวจความสุขของบุคลากร ม.มหิดล (ในภาพรวม) ประจำปี พ.ศ. 2557คำอธิบายระดับคะแนนความสุข Happinometer