ผลการสำรวจระดับความสุขของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลปี 2555

ปี พ.ศ. 2555  ตารางแสดงค่าคะแนนเฉลี่ยจำแนกรายมิติ
  รอบที่ 1  สำรวจช่วงเดือน เมษายน – พฤษภาคม พ.ศ. 2555      รอบที่ 2  สำรวจช่วงเดือน กันยายน – ตุลาคม พ.ศ. 2555

Happinometer-total 2555