ติดต่อบุคลากรกองทรัพยากรบุคคล


ผังผู้บริหาร

hierarchy-hr-edit080817

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล รองศาสตราจารย์ นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์  thanya.sub@mahidol.ac.th 
ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล นางจริยา ปัญญา  dircoppr@mahidol.ac.th 

งานบริหารทรัพยากรบุคคล

งานบริหารทรัพยากรบุคคล  (HR Management Unit)
HR1-piyachon-head

หัวหน้างานบริหารทรัพยากรบุคคล
นายปิยชน โพธารมย์
Mr. Piyachon Photharom (Head of Unit)
Email: piyachon.pho@mahidol.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 0 2849 6390

 บุคลากรงานบริหารทรัพยากรบุคคล
hr1_janpen-c

นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวลอย
Miss Janpen Bualoy
Email: janpen.bua@mahidol.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 0 2849 6389

hr1-chamroon

นายจำรูญ แพทอง
Mr.Chamroom Paethong
Email: chamroon.pae@mahidol.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 0 2849 6295

hr1-nichanan

นางนิชานันท์ คุ้มล้วนล้อม
Mrs.Nichanan Khoomluanlom
Email: nichanan.kom@mahidol.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 0 2849 6295

HR1-Aramsri-edit

นางสาวอร่ามศรี วิชิรานนท์
Miss Aramsri Wichiranon
Email: aramsri.vic@mahidol.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 0 2849 6289

hr1-wanitcha

นางวณิชชา อมรสังข์
Mrs. Wanitcha Amorasang
Email: wanitcha.amo@mahidol.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 0 2849 6389

hr1-varunee

นางสาววารุณี แสงสุวรรณ
Miss Warunee Sangsuwan
Email: warunee.san@mahidol.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 0 2849 6279

hr1-saman

นายสมาน เร่งงาน
Mr. Samarn Raengngarn
Email: samarn.rae@mahidol.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 0 2849 6296

hr1-suweeredh

นายสุวีเรศ วงษ์ทองดี
Mr. Suweeredh Wongthongdee
Email: suweeredh.won@mahidol.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 0 2849 6283

hr1-orawan

นางสาวอรวรรณ ตะโกใหญ่
Miss Orawan Tagoyai
Email: orawan.tag@mahidol.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 0 2849 6296

hr1-usama

นางสาวอุษามา แสงเสริม
Miss Usama Sangserm
Email: usama.san@mahidol.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 0 2849 6281

hr1-sansanee

นางสาวศันสนีย์ นิ่มสุวรรณ
Miss Sansanee Nimsuwan
Email: sansanee.nim@mahidol.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 0 2849 6279

 

งานบริหารสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

งานบริหารสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ (HR Welfare & Benefit Unit)
hr2-tewon

หัวหน้างานบริหารสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
นายเทวัญ คงพิพัฒน์กุล
Mr. Tewon Kongpipatkul (Head of Unit)
Email: tewon.kon@mahidol.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 0 2849 6280

 บุคลากรงานบริหารสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
hr2_chutatip

นางสาวจุฑาทิพย์ บำรุงสุข
Miss Chutatip Bumrungsuk
Email: chutatip.bum@mahidol.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 0 2849 6391

hr2_thitima

นางฐิติมา สุขกิจพงษ์
Mrs. Thitima Sukkitphong
Email: thitima.suk@mahidol.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 0 2849 6284

hr2_praneet

นายปราณีต กลิ่นสังข์
Mr. Praneet Klinsang
Email: praneet.gli@mahidol.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 0 2849 6292

hr2_chaowanee

นางสาวเชาวณี วงศ์สามัคคี
Miss Chaowanee Wongsamakee
Email: chaowanee.won@mahidol.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 0 2849 6291

HR2_sriprae-2

นางศรีแพร รอดเกลี้ยง
Mrs. Sripair Rodkliang
Email: sripair.roa@mahidol.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 0 2849 6292

hr2_ultimaนางสาวอันติมา เพ็ชร์ทอง
Miss Ultima Petthong
Email: ultima.pet@mahidol.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 0 2849 6286

hr2_fontip

นางสาวฝนทิพย์ โพธิวิรัตนานนท์
Miss Fontip Potivirattananon
Email: fontip.pot@mahidol.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 0 2849 6391

hr2_jittima

นางสาวจิตติมา อ่วมภักดี
Miss  Jittima Aumpakdee
Email: jittima.aum@mahidol.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 0 2849 6282

hr2_jarouy

นางจรวย ทองสุขมาก
Mrs. Jarouy Tongsukmak
Email: jarouy.ton@mahidol.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 0 2849 6281

hr2_warunee

นางสาววารุณี ทิมบึงพร้าว
Miss  Warunee Timbungprow
Email: warunee.tim@mahidol.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 0 2849 6286

HR2_yaniga-new

นางสาวญาณิกา เลิศสินธพานนท์
Miss  Yaniga Lertsintapanon
Email: yaniga.ler@mahidol.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 0 2849 6282

HR2_panchanok

นางสาวพรรณชนก โฮนอก
Miss  Panchanok Honok
Email: panchanok.hon@mahidol.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 0 2849 6387

HR2_malai

นางสาวมาลัย ไกรทอง
Miss  Malai Kraithong
Email: malai.krt@mahidol.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 0 2849 6387

งานยุทธศาสตร์และพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

งานยุทธศาสตร์และพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Strategic Unit)
hr3-piyanuch

หัวหน้างานยุทธศาสตร์และพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
นางสาวปิยนุช รัตนกุล
Miss Piyanuch Rattanakul (Head of Unit)
Email: piyanuch.rat@mahidol.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 0 2849 6297

 บุคลากรงานยุทธศาสตร์และพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
hr3_natita

นางนทิตา รัชเดชานนท์
Mrs. Natita Rachdechanon
Email: natita.rac@mahidol.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 0 2849 6294

hr3_narumon

นางสาวนฤมล ชุนถนอม
Miss Narumol Chountanom
Email: narumol.cho@mahidol.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 0 2849 6294

hr3_supajira

นางสาวศุภจิรา ลิ่มหัน
Miss Supajira Limhan
Email: supajira.lim@mahidol.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 0 2849 6238

hr3_sumalee

นางสาวสุมาลี แสงสว่าง
Miss Sumalee Sangsawang
Email: sumalee.sae@mahidol.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 0 2849 6298

hr3_nattakorn

นางสาวนัทกร ประจุศิลป
Miss Najtakorn Prachusilpa
Email: najtakorn.pra@mahidol.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 0 2849 6285

hr3_sukumaporn

นางสาวสุขุมาภรณ์ ก้อนสมบัติ
Miss Sukumaporn Konsombat
Email: sukumaporn.kon@mahidol.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 0 2849 6239

hr3_sirichart

นายศิริชาติ วรรณสวาท
Mr Sirichart Wannasawat
Email: sirichart.wan@mahidol.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 0 2849 6285

hr3_nasthida

นางสาวนัสธิดา บุบผา
Miss Nasthida Bubpha
Email: nasthida.bub@mahidol.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 0 2849 6298

งานสร้างเสริมศักยภาพและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

งานสร้างเสริมศักยภาพและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HR Capacities Building Unit)
hr4_kesinee

หัวหน้างานสร้างเสริมศักยภาพและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (รักษาการแทน)
นางเกศินี ชาวนา
Mrs. Kesinee Chaona
Email: kesinee.cha@mahidol.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 0 2849 6277

 บุคลากรงานสร้างเสริมศักยภาพและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
hr4_kunnapatt

นายกุลพัชร์ ศิริไพศาลโสภา
Mr. Kulputt Siripaisansopa
Email: kulputt.sir@mahidol.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 0 2849 6276

hr4_kanyarat

นางสาวกันยารัตน์ ธนะสันต์
Miss Kanyarat Thanasan
Email: kanyarat.tha@mahidol.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 0 2849 6275

hr4_natthamon

นางสาวณัฐมน ตั้งพานทอง
Miss Nattamon Thungphanthong
Email: nattamon.thu@mahidol.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 0 2849 6279

hr4_woottikrai

นายวุฒิไกร จำปาทอง
Mr. Woottikrai Champathong
Email: woottikrai.cha@mahidol.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 0 2849 6279

hr4_teerat

นายธีรัตน์ คูคานธรรมทัศน์
Mr. Teerat Kookanthammathat
Email: teerat.koo@mahidol.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 0 2849 6275

hr4_fahsai-c

นางสาวฟ้าใส ทองอยู่
Miss Fahsai Tongyoo
Email: fahsai.ton@mahidol.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 0 2849 6276

hr4_pareemed

นางสาวปรีเมธ เดชขุน
Miss Pareemed Dejkun
Email: pareemed.dej@mahidol.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 0 2849 6277

งานความก้าวหน้าในสายวิชาการและสนับสนุน

งานความก้าวหน้าในสายวิชาการและสนับสนุน (HR Career Path Unit)
hr5-supatra

หัวหน้างานความก้าวหน้าในสายวิชาการและสนับสนุน
นางสุภัทรา บุศย์เมืองปัก
Mrs. Supatra Bussmuangpak (Head of Unit)
Email: supatra.bus@mahidol.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 0 2849 6293

 บุคลากรงานความก้าวหน้าในสายวิชาการและสนับสนุน
hr5_kannika

นางกรรณิกา เพ็ชรน้ำขาว
Mrs. Kannika Phetnamkhao
Email: kannika.php@mahidol.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 0 2849 6281

hr5_benjamas

นางเบญจมาศ มะหมัดกุล
Mrs. Benchamas Mamudkul
Email: benchamas.mam@mahidol.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 0 2849 6388

hr5_wanpen

นางวันเพ็ญ แดงเอม
Mrs. Wanpen Dangem
Email: wanpen.dan@mahidol.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 0 2849 6293

hr5_natthaporn

นางสาวณัฐพร ฉ่ำเกตุ
Miss Nattaporn Chumket
Email: nattaporn.chm@mahidol.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 0 2849 6388

hr5_sakaewan

นางสแกวรรณ พูลเพิ่ม
Mrs. Sakaewan polperm
Email: sakaewan.pol@mahidol.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 0 2849 6388

hr5_sujittra

นางสาวสุจิตรา แจ้งบำรุง
Miss Sujitra Jangbamrung
Email: sujitra.jan@mahidol.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 0 2849 6293

hr5_chutchalun

นายชัชชลัญ อินทราชา
Mr. Chutchalun Intaracha
Email: chutchalun.int@mahidol.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 0 2849 6388

hr5_jinjuta

นางสาวจินต์จุฑา เจนสระคู
Miss Jinjuta Jainsrakoo
Email: jinjuta.jai@mahidol.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 0 2849 6293

รวมบุคลากรกองทรัพยากรบุคคลทั้งหมด 53 คน