ความก้าวหน้าในสายอาชีพสายวิชาการ

professor-flow1000 researcher-step1000

ตำแหน่งทางวิชาการเป็นตำแหน่งที่แสดงถึงความเป็นผู้ทรงคุณวุฒิสูง มีคุณธรรม และมีจรรยาบรรณในการสอน การวิจัย และวิชาการ การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการพิจารณาจากคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ความรู้ ความสามารถด้านการสอน ผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ที่มีปริมาณและคุณภาพที่แสดงถึงความเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ประกอบด้วย

1. ตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจำ

 • ศาสตราจารย์
 • รองศาสตราจารย์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์

2. ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์พิเศษ

 • ศาสตราจารย์พิเศษ
 • รองศาสตราจารย์พิเศษ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ

3. ตำแหน่งศาสตราจารย์คลินิก สำหรับอาจารย์ทางคลินิก

4. ตำแหน่งทางวิชาการสำหรับชาวต่างประเทศที่ได้รับเชิญให้มาช่วยเหลืองานด้านการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย

 • ศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visiting Professor)
 • รองศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visiting Associate Professor)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visiting Assistant Professor)
 • อาจารย์อาคันตุกะ (Visiting Lecture)

5. ตำแหน่งศาสตราจารย์เกียรติยศ (Chair Professor) เป็นการยกย่องเชิดชูผู้มีความรู้ ความชำนาญ ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆ

6. ตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งนักวิจัย

 • ตำแหน่งนักวิจัย ระดับ ๒
 • ตำแหน่งนักวิจัย ระดับ ๓
 • ตำแหน่งนักวิจัย ระดับ ๔

ทั้งนี้การเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการสามารถเสนอได้ ๒ วิธี (ยกเว้นตำแหน่งตามข้อ ๔ และ ๕) ดังนี้

วิธีปกติ หมายถึง ผู้ขอมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด
วิธีพิเศษ หมายถึง ผู้ขอมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด เช่น ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งไม่ครบ หรือการเสนอขอตำแหน่งข้ามขั้น หรือการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา

 

ดูรายละเอียดขั้นตอนการเสนอขอตำแหน่งวิชาการ (เฉพาะ Intranet)