ประกาศ / ข้อบังคับ

ข้อบังคับม.มหิดล

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลข้าราชการของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๔
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ (ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๗ (ประกาศ ณ วันที่ ๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๗)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๖๐ (ประกาศ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐) gif_new
(หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับเงินชดเชยพนักงานมหาวิทยาลัย)
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย(ชื่อส่วนงาน) พ.ศ. ๒๕๕๒
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) พ.ศ.๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

 

ความก้าวหน้าในสายงาน


vchakarn                                                support
[เฉพาะ Intranet]

สรรหาและคัดเลือก


announcement1                announcement3                 announcement4

ประเมินผลปฏิบัติงาน

 

pa-icon-2

 

เงินเดือน/ค่าตอบแทน

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศสำนักงานอธิการบดี 
ประกาศสำนักงานอธิการบดี เรื่อง การจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๖๐ gif_new
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนประจำปีของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐ gif_new
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินประจำตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย(ชื่อส่วนงาน) พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ลูกจ้างประจำเงินนอกงบประมาณ ลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณและลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณ(เงินอุดหนุน) พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศสำนักงานอธิการบดี เรื่อง การจ่ายเงินสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๖
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย(ชื่อส่วนงาน) พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ลูกจ้างประจำเงินนอกงบประมาณ ลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณและลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณ(เงินอุดหนุน) พ.ศ. ๒๕๕๕ (ยกเลิกประกาศ)

การบริหารทรัพยากรบุคคล (ต่อเวลา/เปลี่ยนสถานภาพเป็น พม./เปลี่ยนตำแหน่ง/ย้าย/ตัดโอน/ลาออก)

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การกำหนดวันให้เปลี่ยนสถานภาพของข้าราชการและลูกจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ 
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการต่อเวลาปฏิบัติงาน ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๖๐ | [ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่อเวลา]
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การกำหนดวันให้เปลี่ยนสถานภาพของข้าราชการและลูกจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ 
คำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล
 หนังสือเวียน 

การมอบอำนาจ

ลูกจ้าง

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยลูกจ้างเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๒๒ และที่แก้ไข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๒๔
ระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยลูกจ้างเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๓๐
ระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยลูกจ้างเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๓๙
ระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๔๘
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การปรับระบบตำแหน่งลูกจ้างเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๕๓
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การปรับระบบตำแหน่งลูกจ้างเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓
บันทึกการแก้ไขเอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การปรับระบบตำแหน่งลูกจ้างเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๕๓
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปรับสถานภาพลูกจ้างชั่วคราวเป็นลูกจ้างประจำเงินรายได้มหาวิทยาลัยของสำนักงานอธิการบดี (ฉบับที่ ๔)
แบบประเมินการปรับสถานภาพลูกจ้างชั่วคราวเป็นลูกจ้างประจำเงินรายได้มหาวิทยาลัยของสำนักงานอธิการบดี (แบบ ลจ.๓๙)
การจ้างลูกจ้างชั่วคราวที่มีอายุเกิน ๖๐ ปี บริบูรณ์ และหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจ้างผู้ที่มีอายุครบ ๖๐ ปี บริบูรณ์

สวัสดิการ/สิทธิประโยชน์

โครงการ Talent Management

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการโครงการสู่มหาวิทยาลัยวิจัย : Talent Management (ฉบับที่๕) พ.ศ.๒๕๖๐ gif_new
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการโครงการสู่มหาวิทยาลัยวิจัย : Talent Management (ฉบับที่๔) พ.ศ.๒๕๕๘ (ยกเลิก)
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการโครงการสู่มหาวิทยาลัยวิจัย : Talent Management (ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๕๘
ประกาศสำนักงานอธิการบดี เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนเพื่อไปนำเสนอผลงานวิจัยตามโครงการ Talent Management พ.ศ.๒๕๕๗
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการโครงการสู่มหาวิทยาลัยวิจัย : Talent Management (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๗

ด้านสารสนเทศ (ระบบ MU-ERP)

ลูกจ้างโครงการวิจัย

 

ข้อบังคับ/ประกาศล่าสุด          ข้อบังคับ/ประกาศ ของกองกฎหมาย ม.มหิดล          ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ (เฉพาะ Intranet)