Folder  มหาวิทยาลัยมหิดล  |  การพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย กรณีต่างๆ
การพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย กรณีต่างๆ

  หลักเกณฑ์
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2552

 
กรณีการลาศึกษา [ขั้นตอนการดำเนินการและแบบฟอร์ม]
กรณีการฝึกอบรม [ขั้นตอนการดำเนินการและแบบฟอร์ม]
กรณีการดูงาน [ขั้นตอนการดำเนินการและแบบฟอร์ม]
กรณีการปฏิบัติงานวิจัย [ขั้นตอนการดำเนินการและแบบฟอร์ม]
กรณีการไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ [ขั้นตอนการดำเนินการและแบบฟอร์ม]
กรณีการไปปฏิบัติงานบริการวิชาการ [ขั้นตอนการดำเนินการและแบบฟอร์ม]
กรณีการไปปฏิบัติงานอื่นใดที่จำเป็นและเหมาะสมเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย [ขั้นตอนการดำเนินการและแบบฟอร์ม]
กรณีศึกษา / ถามตอบ [ขั้นตอนการดำเนินการและแบบฟอร์ม]
 
Talent Mobility
  บันทึกข้อตกลง
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก  มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของรัฐไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน (Talent Mobility)” ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ กับมหาวิทยาลัยมหิดล (มีผล 5  ปี เริ่มวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2557)
หลักเกณฑ์
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้อาจารย์หรือวิจัยไปปฏิบัติในภาคอุตสาหกรรมหรือภาคธุรกิจเอกชน (Talent Mobility) พ.ศ. 2559 ประกาศวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้อาจารย์หรือนักวิจัยไปปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรม หรือภาคธุรกิจเอกชน (Talent Mobility) พ.ศ.2558 ประกาศวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2558 (ยกเลิกการประกาศ)
 
 
 
ดาวน์โหลด