ด้านการเงิน

happy money


  โครงการเงินสวัสดิสงเคราะห์สำนักงานอธิการบดี   หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสวัสดิสงเคราะห์ฯ พ.ศ. 2556   แบบฟอร์มคำร้องฯ

ด้านสุขภาพกาย

happy money

  กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ   Happy Body Times เต้นแอโรบิกส์ (ณ บริเวณ ชั้น 1 เวลา 16.00 – 16.30 น.)
  บริการตรวจสุขภาพประจำปี    ช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน ของทุกปี
  บริการห้องออกกำลังกาย        ห้อง Fitness ปรับอากาศ ชั้น 3
  บริการห้องปฐมพยาบาล         มีพยาบาลประจำ ณ ห้องปรับอากาศ ชั้น 4 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 12.00 น.
  บริการห้องคาราโอเกะ            ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี

Page views: 341