announcement1       announcement2       announcement3       announcement4


ข้อบังคับ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการจัดสวัสดิการเพิ่มเติมภายในมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๖๒ ไฟล์ pdf

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย การจัดสวัสดิการเพิ่มเติมภายในมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๗ไฟล์ pdf (ยกเลิก)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย การจัดสวัสดิการเพิ่มเติมภายในมหาวิทยาลัยมหิดล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ ไฟล์ pdf (ยกเลิก)

icon-back-to-top


คำสั่ง

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดลที่ ๓๘๙๙/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการเพิ่มเติมสำนักงานอธิการบดี ไฟล์ pdf  

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดลที่ ๒๒๔๙/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเสริมสร้างความผูกพันและความสุขสำนักงานอธิการบดี ไฟล์ pdf
แต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานอธิการบดี ไฟล์ pdf

icon-back-to-top


ประกาศ

 ประกาศสำนักงานอธิการบดี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการเพิ่มเติมแก่ผู้ปฏิบัติงานสำนักงานอธิการบดี และสำนักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๖๓ ไฟล์ pdf gif_new

แบบคำร้องขอรับเงินสวัสดิสงเคราะห์ จากคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานอธิการบดี
 ใบสำคัญรับเงิน
แบบฟอร์มขอเบิกเงินทดรองจ่ายกองคลัง
 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

 ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานอธิการบดี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอขอจัดกิจกรรมนันทนาการของสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๑ ไฟล์ pdf 
 แบบเสนอขออนุมัติจัดกิจกรรมนันทนาการสำนักงานอธิการบดี

 ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานอธิการบดี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสวัสดิสงเคราะห์แก่ผู้ปฏิบัติงานสำนักงานอธิการบดี พ.ศ.๒๕๖๑ ไฟล์ pdf   (ยกเลิก)
    | (บัญชีแนบท้ายประกาศ)

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกประธานคณะกรรมการและกรรมการสวัสดิการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๙ ไฟล์ pdf 

ประกาศสำนักงานอธิการบดี เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดและการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของบุคลากรสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๙ ไฟล์ pdf 

ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานอธิการบดี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการให้เงินรางวัลสนับสนุนนักกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๘ ไฟล์ pdf (ยกเลิก)

ขอเชิญเสนอจัดกิจกรรมนันทนาการ/กิจกรรมเสริมสร้างความสุขของสำนักงานอธิการบดี ไฟล์ pdf
แบบฟอร์มเสนอจัดกิจกรรมนันทนาการ/กิจกรรมเสริมสร้างความสุข

 ประกาศสำนักงานอธิการบดี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าบำรุงการขอใช้รถยนต์ของสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๓ ไฟล์ pdf

icon-back-to-top

Page views: 18,358